maandag 13 februari 2017

familie Clomp

+++ NOG IN BEWERKING +++

Twee familiegraven in het midden van de Grote Kerk te Hoorn: 67 [80/39] en 303 [80/165].

Nombre 67//
Evert Jansszoon ende Gerbrant Janszoon Clomp/
zijn kinderen voor de ene helft, ende Pieter Evertsz Haen met/
sijn suster voor de ander helft, aengegeven op den 25 fubruarijus/
anno 1623.//
Op huijden den 8 september 1663 is dit graf overgedragen bij Annetjen Clomps/
voor een vierde part, als oock bij Aechjen Pieters oock voor een vierde/
part aan ende ten behoeve van Evert Jansz Clomp sulx dat dit boven=
schreven graf nu de voornoemde Evert Jansz geheelyck eijgen is/
Jan Claessen mastemaker tot Amsterdam als erfgenaem van zijn moeder/
Maritjen Everts draecht bij acten ons vertoont, mede een vierde part/
van dit graf over aen de bovengemelde Evert Clomp.//
Op den 26 Maart 1707 compareerde voor d' Heeren Kerckmeesteren/
Hendrick van Hoolwerf als sequester
[
gerechtelijk bewaarder] over de boedel van/
Gerbrand Clomp en deede dit graf van Evert Clomp vader/
van de voorn(oem)de Gerbrand Clomp op zijn comparants naam/
qualitate qua overtekenen actum als vooren/
pre?sesenten alle de kerkm(eeste)ren//
Den 23 april A(nn)o 1770 comp(areerden) Hendrick van Hoolwerf/
welke dit graf volgens acte van coop bij de bode Suurlant/
getekent dit graf dede stellen op hem comparant present/
de h(e)ren vander Graaf, Ment en Verschuer kerkmeesteren//
A(nn)o 1759 den 13 August(us)/
de onkosten der verhooging/
van dit graf betaalt//
Begraven in graf middelkerk 67 (tot 1770):
 • 16-11-1671 Kind Evert Klomp, 1:10
 • 1-7-1674 Kind Evert Klomp, 1:10
 • 16-5-1678 Kind Evert Klomp, 1:10
 • (4-11-1679 Evert Klomp sijn vrou, 3:-:-, middelkerk, grafnr. niet vermeld)
 • (27-12-1691 Evert Clomp, 5:-:-, middelkerk, grafnr. niet vermeld) 

 • 25-4-1720 Henderik van Hoolwerf, 6:-
 • 19-10-1720 Gesina van Hoolwerf, 6:-
 • 29-3-1724 Hillegonda Schagen, 6:-
 • 28-2-1753 Joannes Ennema, 8:- 
 • 2-1-1768 kind Diederik Ennema, 4:-
 • 26-3-1770 Geertruijda van Hoolwerf, 8:-
Henricus van Hoolwerf, procureur voor deses stads vierschaar (1709), j.m. Oude Noort Hoorn otr. 10-7-1683 Hoorn, att. voor tr. Alkmaar; Hillegonda Schagen j.d. Oost Hoorn, afk. uit Amsterdam, dochter o.a. Gesina van Hoolwerf, ged. 9-1-1689 Hoorn, geh. 1709 James Swintoun uit Schotland, Kapitein der diensten deser Lande
Johannes Ennema geh. 14-4-1726 Hoorn Geertruijda van Hoolwerff (j.m. Amsterdam/ j.d. Hoorn, otr. 30-3)

Nombre 303//
Marij Gerrits de wedue van Evert Janszoon Clomp/
gekocht op den 18e November, anno 1623//
Den 18 January 1669 is voor kerckmeesteren gecompareert mr. Pieter Wijncoop/
secretaris deser stede ende heeft voor hem selven ende uit/
de naeme ende van wegen syn mede erfgenamen van de Heer Jan Evertsz Clomp/
? getransporteert dit bovenstaende gracht aende Heer Gerbrant Clomp//
Den 9 Maart A(nn)o 1707 dit graf gestelt op Juffr(ou)w Maria/
Clomp
[Maria Cornelia Clomp] dochter van de bovenstaende//
(een briefje gegeven 20 Nov. 1747 +? 8 Aug. 1752)
A(nn)o 1759 den 6 August(us)/
de onkosten der verhoging/
van dit graf betaalt//
Op den 8 April 1775 Compareerde voor de Heeren/
Kerkmeesteren Jan Waardenburg die dit Graf dede/
Stellen op de naam van Franciscus van Toorn die het/
selve vereert was van den Heer Grootveld als Erfge=
naam van Juffr. Maria Clomp en Caverende voor alle/
namaaninge, Presente alle de Heeren Kerkmeesteren/
Except den Heer Aerensen//
(een briefje gegeven)
Begraven in graf middelkerk 303 (tot 1775):
 • 21-12-1668 Gerbrandt Clomp, fl. 3:-:- 
 • 20-11-1702 Egidius Acosta, fl. 5:-:-
 • 15-8-1731 kind van Jan Bruijn, fl. 3:10:-
 • 22-11-1747 Maria Cornelia Klomp, fl. 8:-:-
 • 9-8-1752 kind [Jacobus, imp. 30:-] van G.V. Grootvelt, fl. 4:-:-
 • 18/19-3-1756 kind [Gerard, imp. 30:-] van Gerret van Grootvelt, fl. 4:-:-
 • 27-12-1759 kind [Wilhelmina, imp. 30:-] van Gerret van Grootvelt, fl. 4:-:-
 • 22-9-1763 kind [Elisabeth Catharina, imp. 30:-] van Gerret van Groetvelt, fl. 4:-:- 
Mr. Gerbrand/ Gerret van Grootveld (van Zwolle) geh. 29-9-1748 Hoorn stadhuis (otr. 14-9) Anna Hoek  (van Hoorn)/ GvG impost begr. 17-11-1781, 30:-, begr. koor 71 Gr. Kerk (8:-)
 

~ ~ ~
 
De overgang van generatie I (Jan Clomp, aanbeveling tot schout Ghiessendam 1416, idem Huysduynen 1417) naar III in mijn bron is me te speculatief en vermeld ik daarom hier niet. NB Veel van onderstaande gegevens is overgenomen uit een voorlopige genealogie (door E.A. Clomp? afgedrukt 16-3-2000) die nog enkele fouten bevat.

III) ... Clomp
Kinderen geb. ca. 1480:
 1. Heyndrick, zoon: Heyndrick, geb. ca. 1505 (zoons: Heyndrick en Frederick)
 2. Gerbrant Clomp => zie IV
 3. Jacob, kinderen: Geert (geh. Cornelis, won. Enkhuizen), Claes (ovl. voor 1566, poorter Hoorn, zoon: Claas), Cornelis (schipper), Jan (zoon: Jan)

IV) Gerbrant Clomp, z.v. (III), geb. ca. (grof) 1480, bezocht "Amerika of althans de Caribische eilanden"
Kinderen:
 1. Jan Gerbrands Clomp => zie V
 2. Dirk Gerbrands


V) Jan Gerbrantsz Clomp, z.v. (IV), geb. ca. 1524, ovl. na 1590, koopman en reder, won. op de Haven te Hoorn;
en 
Mary Jans, geb. ca. 1538, ovl. na 1590.
Kinderen:
 1. Gerbrand => zie VI.1
 2. Cornelis ("middelste zoon") geh. Meyns ... =>
 3. Evert => zie VI.2
 4. Trijn, ovl. voor 1600; geh.Cornelis Jansz Walich

~ ~ ~ GENERATIE 6


VI.1) Gerbrant Jansz Clomp, z.v. (V), ovl. na 25-2-1623, schipper en reder;
geh. Anna Barends
Kinderen (RK?):
 1. Jan Clomp, geh. 4-7-1604 Hoorn Niesgen Eewouts =>
 2. Anna Clomp, geb. ca. 1588, ovl. 29-12-1628 Haarlem
 3. Barend Clomp, schipper, otr. 10-7-1616 Hoorn (geh. 13 jaar later!) Vroutje Jans (2 dochters)

VI.2) Evert Jansz Clomp, z.v. (V), ovl. tussen 25-2 en 18-11-1623, testament 20-7-1636 not. vd Heyde;
geh. 17-1-1589 Hoorn
Marij Gerrits Gaergoet, d.v. Gerrit Cornelis Gaergoet en Liess Thonis, ovl. na 18-11-1623
kinderen uit dit of eerder huwelijk van Evert:
 1. Jan Evertsz Clomp,  => zie VII
 2. Garbrant Eevertsen/ Evertsz Clomp, begr. 27-4-1680 Gr. Kerk, j.m. Gerritsland/ Oosterstraat Hoorn; otr. 6-4-1641 Hoorn, geh. (1) 21-4-1641 in huis juffr. Maria Buick/ Buijck j.d. Haven Hoorn (64/f.144a] en [101/f.39], koopman-reder (1667, 1682) / Marija Buijck (RK?) begr. 16-9-1658 Gr. Kerk middelkerk 3:-:- [82/f.23], d.v. Gerbrant Sijbrantsz Buyck en Reinoutgen Cornelis Hogerbeets/ GC otr. (2) 24-8-1669 (geh. 19-1-1670 wedr. Oost/ j.d. Oost) Geertruyd Cools (dochter uit 2e: Maria Cornelia Clomp (RK), ongehuwd en zeer vermogend)
 3. Annetjen Clomp, ovl. na 1663
 4. Maritjen Everts/ Maritgen Everts Clomps/ Marijtje Eevers, geh. (1) 20-6-1632 thuis Hoorn (j.m/ j.d. Hoorn, otr. 6-6) Jacob Ysbrantsz; geh. (2?) Claes ... (zoon: Jan Claessen, mastemaker Amsterdam, 1663); geh. (3?) 23-2-1648 Hoorn (j.m./wed.: in het huis van de bruid op de Haven) Jan Allartsz Lambertschagen, ged. 7-11-1592 Hoorn, begr. 22-4-1661 Hoorn, regerend burgemeester (otr. 8-2 Hoorn als weduwe op de Haven met Jan Allertsz Lammerschage, admiraal (1643-1644), Burgemeester (1629-1657 met onderbrekingen) ende Raet (1631-1659 idem) deser stede, schepen (1623-1649 idem), vroedschap (1622), weesmeester (1630-'33 en '60), VOC bewindhebber (1649), commissaris kleine zaken (1636-'50) [101/f.88], [65/f.89]

~ ~ ~ GENERATIE 7


VII) Jan Evertsz Clomp, z.v. (VI), begr. 12-5-1657 Hoorn, keurman (1648), boonganger (1645), reder, bij tr. j.m. Hoorn, achter die Ooster Kerck, daarna won. op de Haven bij de Wijde Brock steegh (1635, 36, 40, 43), ovl. voor 1665;
geh. 17-7-1633 Wognum, afk. 3-7-1633 Hoorn
Grietjen Allerts Lammerschage, d.v. Allert Jansz Lammerschage en Tryn Dirks, ged. 31-1-1599 Hoorn, lidm. 29-3-1633, bij tr. j.d. op het Oude Noort bij Jan van Neck steegh, [63-159], begr. 11-11-1672 Hoorn, testament 28-10-1672 not. Dirck Cos
knd. ged. rf Hoorn:

 1. (Marijtje, 16-4-1634, get. Tryn Dirks, ovl. voor 1643)
 2. Evert/ Everhard Jansz Clomp, 24-5-1635, get. Frijn Dircx en Lijsbet Heijndricx => zie VIII.1
 3. (Allert, 24-8-1636, get. Trijn Dirck, ovl. voor 1638)
 4. Allert, 28-1-1638, get. TD, ovl. voor 1672
 5. Suzanna/ Suwtje/ Soutjen/ Sontien/ Sieuwtje/ Sientje Clomp/ Klomps, 11-10-1640 (tweeling, lidm. 1665), geh. 12-2-1675 Hoorn (otr. 26-1) dr. Georgius Goethals, z.v. hofprediker Johannes Goethals, Raedt deser stede, j.m. achter Grote Kerk afk. v. Naaldwijk/ j.d. Haven, won. Oude Turfhaven (1682), burgemeester, raad, schepen, vroetschap, begr. 25-8-1719 Gr. Kerk koor 152, impost (22-8) 30:-:-; hertr. 1682 Margareta van Schoonen, hertr. Meinoutje Abbekerk (enige kind: Emmerantha/ Emmarante ged. 7-1-1676, begr. 22-6-1693 zuidzijde 522)
 6. Brechjen/ Breghien/ Brechje/ Bregje Clomps, 11-10-1640 (tweeling, lidm. 1665), begr. 21-5-1681 Gr. Kerk zuidzijde (4:-:-), geh. 16-8-1665 in huijs, van schepenen: Ten huijse van des bruijts moeder,genaemt Grietje Allarts,wonende aen d'oude Turfhaven (afk. 1-8 Hoorn; j.m. Oost/ j.d. Haven) Pieter Wijnkooop/ Wijncoop, Sekretares deser stede [66/f.54], imp.19-8-1679 Hoorn begr. koor Gr. Kerk [82/f.94a] (geen nazaten)
 7. Marijtje, 20-9-1643, get. (Jan Allartsz?) Lambertschagen, ovl. voor 1672

~ ~ ~ GENERATIE 8


VIII) Evert Jansz Clomp, z.v. (VII.1), ged. 24-5-1635 Hoorn, begr. 27-12-1691 Hoorn Gr. Kerk middelkerk, schepen (1670-'71, '75-'76, '80-'81, '91), directeur vd Handel en navigator vd Levant en de Middellandsche Zee (1672-'73, '76-'77, '80-'81), commissaris (1660, '65, '80), boonganger (1658, '91), koopman-reder Hoorn, tevens koehouder Spanbroek;
geh. 1-1-1662 Hoorn, thuis (j.m. Oude Turfhaven/ j.d. Hoorn Nieuwe Noord), otr. 17-12-1661
Alida Passers/ Aaltje Perssers, d.v. Adriaen Heyndricks Passer(s) en Meyns van Groenvelt, ged. 24-5-1640 Hoorn, begr. 4-11-1679 Hoorn Gr. Kerk middelkerk [82/f.104] (broer: Dirk Passer).
knd. ged. rf Hoorn:
 1. Jan Evertsz Clomp, 8-11-1663, get. Brechje Clomp, begr. 2-10-1699 Hoorn Gr. Kerk koor 7 ("Joan Clomp" kosten 5:-), impost 29-9 fl.60 (aang. Gerbrant Clomp) [103/f.160], ongehuwd
 2. Adriaan Clomp, 9-6-1665, get. Dirk Passer, oud schepen Hoorn, begr. 19-12-1685  Gr. Kerk, koor
 3. (Meijnsje, 26-4-1667, ovl. voor 1679)
 4. Marijtje, 1-8-1669, get. B.C.
 5. Grietje, 5-7-1673
 6. Hendricus, 21-4-1675, get. D.P.
 7. Gerbrant Evertsz Clomp, 10-1-1677 => zie IX
 8. Meijnsje, 22-10-1679, get. D.P.
begr. niet met naam genoemde kinderen: 16-11-1671, 1-7-1674, 16-5-1678


~ ~ ~ GENERATIE 9


IX) Gerbrant Evertsz Clomp, z.v. (VIII), ged. 10-1-1677 Hoorn, begr. 9-12-1729 Spanbroek;
geh. (1) 20-6-1699 Hoorn
Catrina van der Neer, d.v. Jacobus van der Neer en Marijtje Pieters Wijnbergen, ged. 13-3-1678 Hoorn, begr. 11-10-1712 Spanbroek;
otr. (2) 5-11-1713 Spanbroek Grietje Wilms, begr. 10-10-17?? Spanbroek
Kinderen:
 1. Evert/ Everhardus Clomp, ged. 21-3-1700 Hoorn => zie X
 2. (Alida Passers, ged. 9-5-1702, begr. 7-6-1702 koor 7 ("kind Gerbrant Klomp"), impost 6-6 was 30:- ("Aaltje Gerbrands Passers"))
 3. Dirk Passer Clomp, otr. (1) 29-1-1731 Spanbroek Antje Jans, ovl. na 1746, geh. (2) na 1746 Maartje Jans. Knd.: Maartje, ged. 1739; Jan Passer, ged. 1741, geh. Trijntje Kuiper; Evert, ged. 1742; Cornelis, ged. 1745; Cornelis, ged. 1746, geh. Lijsbeth Gerts
 4. Marijtje Clomp, ovl. 28-3-1734 Spanbroek, geh. voor 1730 Adrianus Cos, burgemeester, schepen, kerkmeester, vroetschap Spanbroek, (hertr. 25-2-1736 Sp. Grietje Jans, wed.) knd.: Jan, ovl. 1730; Jan, ovl. 1733; Cornelis, ovl. 1743; Maartje Cos, ged. 1734, geh. 1754 Jan Jacobsz Hoogendijck; Ariaantje Cos, geh. Willem Backer
 5. (Antje, ovl. 27-10-1713 Spanbroek)

~ ~ ~ GENERATIE 10


X) Evert/ Everhardus Clomp, z.v. (IX), ged. 21-3-1700 Hoorn, begr. 4-1-1752 Spanbroek, burgemeester ('41, '43, '50), schepen ('21, '23, '25, '27, '38-'40), president-schepen ('41, '47), sub-schout ('45, '48, '50), vroetschap ('22), armenvoogd ('24), kerkmeester ('25), verpondingsgaarder;
geh. (1) 18-12-1717 Spanbroek
Maartje Joris Bijkerk, d.v. burgemeester Joris Bijkerk en Anna Pieters, ovl. 6-2-1731 Spanbroek;
geh. (2) 10-12-1731 Spanbroek
Maartje Dirks Kuijpers, ovl. 24-11-1739 Spanbroek;
geh. (3) 3-3-1741 Spanbroek
Neeltje Egberts Mouts, d.v. Egbert Hendriks Mout en Trijntje Pieters Coning, ged. 19-4-1711 Winkel, ovl. 11-5-1796 Spanbroek (hertr. 1753 Hendrik Leenderts)
Kinderen uit (1):
 1. Catrina Clomp, geb. tussen 1718 en 1722, otr. 1-7-1740 Spanbroek Vincent van Beekesteijn, baljuw en notaris Spanbroek (dochter: Anna Maria, ged. 1741)
 2. Joris Clomp, geb. tussen 1719 en 1727 => zie XIa
 3. (Antje, geb. voor 1731, ovl. tussen 1731 en 1742)
Kinderen uit (3):
 1. (Antje, ged. 2-9-1742 Spanbroek, ovl. 1-12-1752 Spanbroek)
 2. Cornelis Clomp, ged. 1-9-1744 Spanbroek => zie XIb
 3. Maartje Clomp, ged. 14-7-1745 Spanbroek, ovl. 28-2-1769 Spanbroek
 4. Trijntje Clomp, geb. tussen 1746 en 1749, ovl. 27-2-1769 Spanbroek
 5. Aaltje/ Alijda Clomp, ged. 27-?-1750 Spanbroek, ovl. na 1783; otr. 28-4-1774 Spanbroek Fop Goesinnen (div. kinderen)


~ ~ ~ GENERATIE 11 - vanaf hier korte parenteel Clomp-Heijnen ~ ~ ~


XIa) Joris Clomp, z.v. (X), begr. 17-2-1787 Spanbroek, burgermeester (1755, '57, '59, '61, '63, '69, '71, '73, '75, '77, '79, '81), schepen ('54, '56, '58, '60, '62, '70, '72, '74, '76, '78, '80, '82), vroedschap ('53, '64), president-schepen (?) Spanbroek;
otr. 5-2-1745 Spanbroek en Zuid Scharwou
Maartje Dirks Heijnen, begr. 12-5-1778 Spanbroek, d.v. Dirk Alderts Heijnen en Trijntje Alewijns Bol,
Kinderen ged. rf Spanbroek:
 1. Alewijn Clomp, 12-12-1746 => zie XII.1
 2. Dirk Clomp, 7-5-1751 => zie XII.2
 3. Evert Clomp, 1-5-1757 => zie XII.3
 4. (Maartje, 14-1-1759, begr. 8-4-1761 Sp.)
 5. Maartje Clomp, 28-10-1762 => zie XII.4
 6. Trijntje Clomp, 2-7-1764, => zie XII.5

=== halfbroers

XIb) Cornelis Clomp, ged. 1-9-1744 Spanbroek, begr. 17-4-1801 Spanbroek, schepen, armenvoogd, kerkmeester, vroetschap;
otr. (1) 28-10-1780 Spanbroek  
Dieuwertje Dirks van der Kamp/ vd Cam/ van Champen, begr. 12-9-1797 Spanbroek;
geh. (2) 2-2-1800 Spanbroek  
Geertruij Schut
Kinderen uit (1):
 1. Evert Clomp, geb. 10-2-1782 Spanbroek; ovl. 5-12-1822 Hoorn, tapper, logementhouder, voerman; geh. 4-5-1807 Hoorn Catharina Knap (9 knd.)
 2. Cornelis Clomp, geb. 20-2-1785 Spanbroek
 3. Trijntje Clomp, geb. 30-4-1786 Spanbroek; geh. Pieter Pik
 4. Jan Clomp/ Klomp, geb. 22-7-1787 Spanbroek, ovl. 24-2-1862 Hoorn (lidm. Hoorn vanaf Spanbroek 15-3-1816), winkelier, voerman/ ?landbouwer (1821); tr. 6-10-1816 Hoorn Bartha Jonker (1795-1860), 8 knd.
Kind uit (2):
 1. Cornelia Clomp, geb. ...
NB Evert (1.) en ?Jan (4.) namen (als neven van Maartje Ott-Clomp) deel aan familieraad 1821 tbv huwelijk Marijtje Ott X Cornelis Middelbeek

~ ~ ~ GENERATIE 12


XII.1) Alewijn Clomp, z.v. (XI), ged. 12-12-1745 Spanbroek, ovl. 2-4-1823 Spanbroek (aang. door twee geburen), burgemeester ('88, '90, '92, '94), kerkmeester ('84, '91), schepen ('91);
otr. 16-5-1778 Spanbroek
Grietje Smit, geb. 1743, ovl. 14-1-1819 Spanbroek (75 jr., ouders en geb. pl. niet vermeld)
Kinderen:
 1. (Maartje, ged. 6-2-1780 en ovl. 6-9-1781 Sp.)
 2. ("kint van Alewijn Clomp", ovl. 5-4-1781 Sp.: levenloos geboren?)
 3. (Jacob, ged. 15-5-1785 Sp., impost ovl. 23-5-1785 Sp. fl. 6:-)

=== broers

XII.2) Dirk Klomp, z.v. (XI), ged. 7-5-1752 Spanbroek, ovl. ?17-3-1817 N. Nied?, Veenhuizen (gem. Heerhugowaard)/ Nieuwe Niedorp;
geh. 23-6-1773 Veenhuizen
Maartje Gerrits Blokker/ Bakker, j.d. Broek op Langedijk,
Kinderen:
 1. Aldert Klomp, ged. 10-7-1774 Oude Niedorp => zie XIII.2.1
 2. (Gerrit, ged. 27-5-1777 Oude Niedorp)
 3. Gerrit Klomp, ged. 17-10-1779 Oude Niedorp => zie XIII.2.3
 4. Pieter Klomp, ged. 4-11-1781 Heerhugowaard => zie XIII.2.4
 5. Joris Klomp, ged. 22-6-1783 Heerhugowaard => zie XIII.2.5
 6. Maartje, ged. 30-4-1786 Nieuwe Niedorp
 7. Alewijn/ Alewyn Klomp, geb. 16-9-1792 Nieuwe Niedorp ?ovl. 29-12-1798 Alkmaar, 7 jaar oud? inschr. 131e regiment Infanterie van Linie (stamboeknr. 12887)

=== broers

XII.3) Evert Clomp, z.v. (XI), ged. 1-5-1757 Spanbroek, ovl. 1801;
geh. (1) 19-5-1781 Spanbroek  

Grietje Gerrits Koorn, ged. 15-1-1764 Berkhout, d.v. Gerrit Koorn en Lijsbeth Jans;
geh. (2) 1797 Nieuwe Niedorp? (niet op index)
Jannetje Jans (Hargen),
Kinderen ged. rf Spanbroek uit (1):
 1. (Gerrit, 4-11-1781)
 2. (Lijsbeth, 14-12-1782, impost ovl. 3-7-1790 Spanbroek fl. 6:-)
 3. Gerrit Klomp, 25-12-1785, ovl. 27-11-1846 Hoogwoud => zie XIII.3.3
 4. (Joris, 24-6-1787)
 5. Maartje Clomp, 24-6-1787, ovl. 5-3-1823 Nieuwe Niedorp => zie XIII.3.5
 6. Joris Clomp, 27-7-1788, ovl. 30-6-1861 Nieuwe Nied. => zie XIII.3.6
 7. Alewijn Clomp, 2-5-1790, ?ovl. 29-12-1798 Alkmaar, 7 jaar oud?
 8. Lijsbeth Clomp, 18-9-1791

=== broer/ zus

XII.4) Maartje Clomp, d.v. (XI), ged. 28-10-1762 Spanbroek, ovl. 14-7-1808 Wognum, begr. 18-7;
geh. 23-2-1783 Wognum
Jan Ott, z.v. Pieter Ott en maritje Sloos, ged. 19-2-1758 Hoorn, ovl. 8-5-1810 Wognum, begr. 12-5; schoolmeester, koster etc. aan de Kerkbuurt te Wognum.
Kinderen ged. rf. Wognum: vervolg zie (fam. Ott)
 1. (Pieter, ged. 28-12-1783 en begr. 14-1-1784 Wognum.)
 2. Maartje Ott, ged. 25-12-1784 Wognum =>
 3. Pieter Ott, ged. 05-2-1786 Wognum => XIII.4.3
 4. Aaltje Ott, ged. 06-1-1788 Wognum =>
 5. Joris Ott, ged. 28-3-1790 Wognum  =>
 6. Alewijn Ott, ged. 20-5-1792 Wognum =>
 7. (Trijntje, ged. 22-10-1794, get. Trijntje Clomp huisvrouw van J.C. Fricke van Hoogwoud; en ovl. 31-8-1795 Wognum)
 8. (Gerrit, ged. 30-10-1796 en ovl. 3-1-1797 Wognum)
 9. Trijntje Ott, ged. 7-1-1798 Wognum, get. Trijntje Clomp wed. van J.C. Fricke =>
 10. Marijtje Ott, baker, geb. 26-10-1801 Wognum =>

=== zussen


XII.5) Trijntje/ Catharina Clomp/ Klomp, d.v. (XI), ged. 2-7-1764 Spanbroek, ovl. 8-7-1842 Hoogwoud;
geh. (1) 1784
mr. Johan Christoffel Fricke, z.v. Carl Albertus Fricke (o.a. majoor/ luit.kol. cav.reg De Famars 1769-1778) en Maria Alida Zagelaar, "bailliuw Hoog- en Aardswoude" (1795), ovl. 1796; cornet (per 30-3-1771), resp. luitenant (per 29-10-1773 t/m 1775) in cavalerie regiment De Famars (1775); proces hoge krijgsraad, sententie 2-5-1775 (approbatie 8-5): "Het onrechtvaardig arresteren van zijn inferieur [Bartholom Coquelin]; valse beschuldiging; het passeren van een valse verklaring voor de rechter; en het persisteren bij dezelve onder presentatie van eed";
geh. (2) 1801 (niet N. Nied.)
Jan Koeman, ged. 19-3-1780 Nieuwe Nied., ovl. 26-3-1829 Hoogwoud, z.v. Jasper Koeman en Maartje Kuijper.
Kinderen:
 1. Karel Albertus/ Carel Allebertus Fricke,  ged. 21-1-1787 Hoogwoud, ovl. 6-6-1822 Alkmaar, arbeider
 2. Joris Fricke, ged. 24-2-1788 Hoogwoud, => zie XIII.5.2
 3. Maria Fricke, ged. 21-2-1790 Hoogwoud => zie XIII.5.3

~ ~ ~ GENERATIE 13


XIII.2.1) Aldert Klomp, z.v. (XII.2), ged. 10-7-1774 Oude Niedorp, ovl. 29-3-1831 Nieuwe Niedorp dagloner;
geh. (niet Bars.)
Antje Pieters Keeman, geb. 16-6-1771 Barsingerhorn, ovl. 12-7-1831 Nieuwe Niedorp, d.v. Pieter Keeman en Pietertje Pieters
Kinderen:
 1. (Dirk, ged. 13-12-1795 Nieuwe Niedorp)
 2. (Pietertje, ged. 27-5-1798 Nieuwe Niedorp)
 3. (Pietertje, ged. 15-9-1799 en begr. 4-11-1799 Nieuwe Niedorp, kerkhof)
 4. Dirk Klomp, ged. 27-9-1801 Nieuwe Niedorp, ovl. 5-1-1843 Nieuwe Niedorp, kramer Nieuwe Niedorp, Langereis
 5. (Pieter, ged. 26-4-1807 Nieuwe Niedorp, get. Neeltje Bras)
 6. Pieter Klomp, geb. 6-1-1816 Nieuwe Niedorp, ovl. 9-3-1856 Winkel, werkman; geh. 3-3-1842 Nieuwe Niedorp Trijntje Klare/ Klaren, geb. 1819 Winkel, ovl. na 1856, dienstbare (1842), d.v. Cornelis Klare en Maartje de Groot


=== broers

XIII.2.3) Gerrit Klomp, z.v. (XII.2), ged. 17-10-1779 Oude Niedorp, ovl. 31-1-1829 Koedijk, landbouwer;
geh. (1) 8-11-1806 Koedijk
Antje Cornelis Boon, geb. 1790, ovl. 23-4-1809 Koedijk, d.v. Cornelis Boon en ...
geh. (2) 31-3-1816 Koedijk
Maartje Visser, geb. 31-1-1794 Warmenhuizen, ovl. 15-5-1854 Koedijk, d.v. Jacob Visser en Diewertje Schenk;
Kinderen uit (1):
 1. Jantje Klomp, ged. 11-9-1803 Koedijk
 2. Dirk Klomp, ged. 6-9-1807 Koedijk, ovl. na 1873 Koedijk, arbeider, boerenknecht, dagloner Koedijk; Gehuwd 2-2-1834 Koedijk (de grootouders van bruid en bruidegom zijn allen reeds overleden) met Elbregt Kist (Elbrig), geb. Zuid-Scharwoude 1811, ovl. 30-7-1868 Koedijk, d.v. Dirk Kist en Trijntje Mus
Kinderen uit (2):
 1. Jacob Klomp, geb. 20-3-1817 Koedijk
 2. Dieuwertje Klomp, geb. 18-8-1818 Koedijk, ovl. na 1881, winkelierster; geh. 29-5-1841 Schoorl Louris Snip, geb. 1815 Schoorl, arbeider, z.v. Willem Snip en Trijntje Dalenberg (kinderen)
 3. Maartje Klomp, geb. 7-5-1820 Koedijk
 4. (Trijntje, geb. 18-11-1821 en ovl. 13-3-1833 Koedijk)
 5. (Jan, geb. 26-2-1823 en ovl. 9-11-1834 Koedijk)
 6. Antje Klomp, geb. 21-10-1824 Koedijk, ovl. 22-5-1870 Callantsoog, boerenmeid (1853); geh. 9-7-1853 Callantsoog Floris Kruit, geb. 18-2-1810 Winkel (de Weere), ovl. 7-12-1872 Callantsoog, landman, z.v. Dirk Kruit en Grietje Jong, wedr. Johanna Blom
 7. Grietje Klomp, geb. 12-2-1826 Koedijk, ovl. 18-9-1866 Koedijk
 8. (Pieter, geb. 6-5-1828 en ovl. Koedijk 26-9-1828)

=== broers
 
XIII.2.4) Pieter Klomp, z.v. (XII.2), ged. 4-11-1781 Heerhugowaard, ovl. 13-9-1842 Nieuwe Niedorp, boerenknecht (1824), kramer;
geh. 15-2-1824 Warmenhuizen
Maartje Tol, geb. 1788 Warmenhuizen, ovl. 3-3-1850 Nieuwe Niedorp, d.v. Hilbrand Tol en Antje Frans, doende een boerenbedrijf (1824), wed. Klaas Delver
Kinderen:
 1. (Pieter, geb. 1824 Warmenhuizen en ovl. 5-5-1826 Zijpe)
 2. Pieter Klomp, geb. 1826 Zijpe, ovl. 17-4-1894 Winkel, ongehuwd arbeider

=== broers

XIII.2.5) Joris Klomp, z.v. (XII.2), ged. 22-6-1783 Heerhugowaard (Veenhuizen), ovl. 27-1-1853 Nieuwe Niedorp, dagloner;
geh.
Neeltje de Graaf, geb. 1761 Winkel, ovl. 14-2-1844 Nieuwe Niedorp, d.v. Jan de Graaf en Neeltje Keetman
(geen kinderen bekend)


=== neven

XIII.3.3) Gerrit Klomp, z.v. (XII.3), ged. 25-12-1785 Spanbroek, ovl. 27-11-1846 Hoogwoud, arbeider op het Noordend te Hoogwoud;
geh. (1) 24-4-1814 Hoogwoud
Maartje Kos, geb.1794 Winkel, ovl. 18-10-1826 Hoogwoud, boerin, d.v. (kinderen);
geh. (2) 19-3-1829 Hoogwoud
Lijsbeth Groen, geb. 27-12-1801 Nibbixwoud, ovl. 27-10-1865 Hoogwoud, d.v. Jan Groen en Jannetje Oudendijk
Kinderen uit (1):
 1. Grietje Klomp, geb. 10-11-1814 Hoogwoud, ovl. 12-3-1881 Zuid-Scharwoude; geh. (1) 14-1-1838 Winkel Jan Glas, geb. Winkel, ovl. voor 1854, landman, z.v. Simon Glas en Maartje Blaauwboer; geh. (2) 22-10-1854 Zuid-Scharwoude Abraham Klingeler/ Klingelaar, geb. 1810 Noord-Scharwoude, ovl. 1-11-1858 Zuid-Scharwoude, metselaar, z.v. Hendrik Klingeler en Geertje Josephs Haanraads, wedr. (geh. 1848) Neeltje Kooij, wedr. (geh. 1834) Aaltje Swart; geh. (3) 20-11-1862 Zuid-Scharwoude Jan Pover, geb. 12-9-1812 Noord-Scharwoude, ovl. 30-11-1877 Noord-Scharwoude, z.v. Jan Pover en Hester Blom, wedr. (geh. 1841) Maartje Volkers (kinderen Glas)
 2. Maartje Klomp, geb. 13-5-1816 Hoogwoud; geh. 12-4-1840 Winkel Cornelis Borst, geb. 22-11-1811 Nieuwe Niedorp, arbeider, z.v. Simon Borst en Antje Adel
 3. (Lijsbeth, geb. 13-8-1818 en ovl. 26-4-1831 Hoogwoud)
 4. (Hiltje, geb. 19-7-1820 Hoogwoud)
 5. Pieter Klomp, geb. 16-12-1822 Hoogwoud, ovl. voor 1884, arbeider; geh. 10-3-1855 Schagen Maartje Biesboer, geb. 1832 Schagen, ovl. voor 1908, d.v. Jan Biesboer en Maartje Dekker (kinderen), hertr. 1884 Klaas Koster
 6. Cornelis Klomp, geb. 20-1-1825 Hoogwoud, ovl. na 1879, arbeider; geh. 17-2-1848 Oude Niedorp Antje van Leijen, geb. 1827 Oude Niedorp, d.v. Klaas Leijen en Geertje Scheltus (kinderen)
 7. (Hiltje, geb. 4-8-1826 en ovl. 11-3-1831 Hoogwoud)
Kinderen uit (2):
 1. Jan Klomp, geb. 17-1-1829 Hoogwoud, winkelier, arbeider, geh. 23-2-1854 Sijbekarspel Lijsbet Kistemaker, geb. 4-7-1826 Zwaag, d.v. Cornelis Kistemaker en Antje Dekker (zoon Gerrit Klomp geh. Sijtje Ott)
 2. Evert Klomp, geb. 3-4-1831 Hoogwoud, ovl. 18-10-1858 Hoogwoud, dienstbare (zonder beroep in 1858); geh. 8-5-1856 Sijbekarspel Maartje Mol, geb. 1830 Venhuizen, ovl. 20-10-1900 Wijdenes, d.v. Dirk Mol en Geertje Koster, hertr. 1860 Jan Bloemendaal 
 3. Hillegonda/ Hiltje Klomp, geb. 20-5-1833 Hoogwoud, ovl. 24-3-1878 Hoogwoud, ongehuwd
 4. (Ariaantje, geb. 25-7-1835 en ovl. 1-1-1837 Hoogwoud) 
 5. Jacob Klomp, geb. 18-8-1837 Hoogwoud, ovl. 4-12-1921 Binnenwijzend, arbeider; geh. 28-4-1864 Hoogwoud Maartje Burger, geb. 1839 Opperdoes, ovl. voor 1921, d.v. Jan Burger en Grietje Koffeman (kinderen)
 6. (Trijntje, geb. 18-5-1839 en ovl. 25-11-1849 Hoogwoud)
 7. (Arien, geb. 1841 (akte-datum niet in tafels) en ovl. 22-11-1846 Hoogwoud: 5 jaar oud, geb. Hoogwoud)
 8. Louris Klomp, geb. 1-3-1841 Hoogwoud, landbouwer, geh. 23-11-1865 Hoogwoud Gerritje Mul, geb. 1846 Hoogwoud, d.v. Cornelis Mul en Maartje Klaver (kind)

=== broer/ zus

XIII.3.5) Maartje Clomp, d.v. (XII.3), ged. 24-6-1787 Spanbroek, ovl. 5-3-1823 Nieuwe Niedorp;
geh. 15-9-1810 Spanbroek 
Jacob Bakker, ged. 27-1-1788 Zijdewind (Oude Niedorp), ovl. 27-2-1857 Nieuwe Niedorp, landman/ winkelier, z.v. Jan Bakker en Guurtje Jacobs Klomp
Kinderen:
 1. Guurtje Bakker, ged. 24-3-1811 Nieuwe Niedorp, ovl. voor 1854, boerin; geh. 3-11-1833 Nieuwe Niedorp Cornelis de Graaf, geb. 1807 Winkel, landman (militair 1833), z.v. Dirk de Graaf en Antje Klok, hertr. 1854 Stijntje van Ham
 2. Evert Bakker, geb. 1812 Nieuwe Niedorp, ovl. 6-4-1859 Nieuwe Niedorp, arbeider, kramer; geh. (1) 13-2-1841 Nieuwe Niedorp Maartje Timmerman, geb. 21-12-1810 Broek op Langedijk,ovl. voor 1843, koopvrouw, d.v. Pieter Timmerman en Aaltje Ootjers, wed. Klaas Sijbrands; geh. (2) 15-4-1843 Nieuwe Niedorp Maartje Wit, geb. 1814 Winkel, naaister, d.v. Pieter Wit en Neeltje Leeuw (zus van Pieter Wit zie 5.)
 3. Jan Bakker, geb. 1813 Nieuwe Niedorp, ovl. 30-11-1891 Twisk, boerenknecht (1814), slachter (1866); geh. 29-4-1841 Twisk Jantje Wurkum, geb. 1814 Twisk, ovl. 17-11-1897 Twisk, naaister (1814), d.v. Arien Wurkum en Guurtje Schuit (NB dochter Guurtje trouwde met slager-koopman-veeverlosser Matthijs Peetoom, broer van Dirkje Ott-Peetoom)
 4. (Grietje, geb. 1815 en ovl. 6-4-1817 Nieuwe Niedorp)
 5. Trijntje Bakker, geb. 16-4-1816 Nieuwe Niedorp, ovl. 20-6-1899 Nieuwe Niedorp; geh. 12-5-1844 Winkel Pieter Wit, geb.  Winkel, z.v. Pieter Wit en Neeltje de Leeuw (broer van Maartje Wit zie 2.), wedr. (tr. 1835) Trijntje Smit
 6. Grietje Bakker, geb. 1817 Nieuwe Niedorp, ovl. 1-8-1866 Kolhorn; geh. 10-5-1840 Wieringerwaard Jan Zot, geb. 14-9-1813 Wieringerwaard, ovl. 25-7-1849 Kolhorn, arbeider, inlands kramer Barsingerhorn, z.v. Hendrik Zot en Anna Bet (kinderen). 
 7. Lijsbeth Bakker (Elisabeth), geb. 1819 Nieuwe Niedorp, ovl. 7-1-1889 Nieuwe Niedorp, boerin; geh. 19-3-1842 Nieuwe Niedorp Pieter Hemme, geb. 1820 Nieuwe Niedorp, ovl. 17-6-1891 Nieuwe Niedorp, landman, z.v. Pieter Hemme en Antje Raven
 8. Alewijn Bakker, geb. 1820 Nieuwe Niedorp, ovl. 28-3-1884 Nieuwe Niedorp, boer; geh. 27-4-1844 Nieuwe Niedorp Neeltje Klaver, geb. 1812, dienstbare (1844), d.v. Gerrit Klaver en Neeltje Schuit

=== zus/ broer
 
XIII.3.6) Joris Klomp, z.v. (XII.3), ged. 27-7-1788 Spanbroek, ovl. 30-6-1861 Nieuwe Niedorp, arbeider Akersloot/ Wijdenes; 
geh. (1) 17-12-1815 Akersloot 
Maartje Ton, geb. 1788 Zuid-Schermer, ovl. 17-4-1831 St. Pancras, d.v. Klaas Ton en Maartje Stam; 
geh. (2) 3-2-1833 Wijdenes  
Eijtje Smit, geb. 1787 Blokker, d.v. Jacob Jansz Smit en Sijtje Klaas Meurs, wed. Freek Buisman
Kinderen uit (1):
 1. Grietje Klomp, geb. 13-6-1816 Graft, ovl. 3-3-1858 Nieuwe Niedorp, vroedvrouw; geh. 4-8-1836 Nieuwe Niedorp Jacob de Langen, geb. 1814 Schardam, landman Nieuwe Niedorp, z.v. Frederik de Langen en Liefje Swemmer, hertr. 1860 Jantje Eenigenburg (kinderen)
 2. (Klaas, geb. 16-1-1818 en ovl. 31-3-1820 Schermerhorn)
 3. (Maartje, geb. 19-11-1819 en ovl. 25-7-1822 Schermerhorn)
 4. Lijsbeth Klomp, geb. 4-8-1821 Schermerhorn, ovl. voor 1850; geh. 2-7-1843 Oudendijk Gerrit Schmidt, geb. 1820 Avenhorn, ovl. 24-8-1862 Nieuwe Niedorp, schilder en glazenmaker, z.v. Wilhelm Fredrik Schmidt en Aafje Gerrits Komen, hertr. 1850 Antje de Jong

=== neven/ nichten


XIII.4.3) Pieter Ott, z.v. (XII.4), (1786-1837); geh. Aafje Louw
(en broers en zussen)


=== neven/ nichten

XIII.5.2) Joris Fricke, z.v. XII.5, ged. 24-2-1788 Hoogwoud, ovl. 23-3-1868 Wijhe, militair, ("fuselier bij het tweede battaillon der achtste afdeling infanterie" 1824), sappeur;
geh. 12-10-1814 Amersfoort
Jacomeijn Pau/ Jacomijntje Pauw/ Pou, geb. 1784 Amersfoort, ovl. 11-8-1870 Wijhe, d.v. Jan Pau en Antje Dillia.
Kinderen:
 1. Catharina Fricke, geb. 19-6-1815 Amersfoort; geh. 4-3-1843 Loenen Antonie de Koning, geb. 1817 Amsterdam, z.v. Jan de Koning en Johanna van Hilte 
 2. Lievienis Fricke, geb. 1816 Gendt, ovl. 3-2-1846 Wijhe
 3. Jan Fricke, 27-12-1818 Groningen, ovl. 5-4-1908 Rotterdam, ... te Schiedam; geh. 31-12-1851 Delft Alida/ Aaltje de Vries, geb. 1824 Steenwijkerwold, ovl. voor 1908, d.v. Jacobus de Vries en Susanna Maria Nieuwendorp (div. kinderen)
 4. Maria Fricke, geb. 2-5-1822 Groningen, ovl. 20-6-1877 Wijhe; geh. 11-2-1843 Wijhe Jan Wolter Roelvink, geb. 1814 Wijhe, z.v. Carel Ferdinant Roelvink en Johanna Geertruij Rikkers, tuinman.
 5. (Martha, geb. 9-9-1824 en ovl. 13-3-1827 Coevorden)
 6. (Carel Albertus/ Karel, geb. 27-2-1827 Coevorden, ovl. 13-11-1832 Groningen)

=== broer/ zus

XIII.5.3) Maria Fricke/ Maartje Frikke, ged. 21-2-1790 Hoogwoud, ovl. 4-2-1847 Hoogwoud;
relatie (1) Jan Knoef;
geh. (2) 19-5-1836 Hoogwoud (geen vermelding evt. eerder huwelijk)
Gerbrant Groot, geb. 1799 Barsingerhorn, ovl. 30-11-1850 Hoogwoud, arbeider, z.v. Cornelis Groot en Marijtje Passer
Kind uit (1):
 1. Trijntje Knoef, geb. 27-9-1819 Hoogwoud (vader niet genoemd, moeder wonend bij haar moeder en stiefvader Trijntje Klomp en Jan Koeman), ovl. 28-5-1895 Obdam ("dochter van wijlen de echtelieden Jan Knoef en Maartje Frikke"); geh. 17-8-1837 Veenhuizen Jacob Wijn, geb. 12-2-1809 Obdam, ovl. 12-12-1899 Obdam, arbeider Obdam, z.v. Jan Wijn en Martha Rempt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten