dinsdag 5 juni 2018

1821 Familieraad

aangetroffen als huwelijkse bijlage bij het huwelijk Ott-Middelbeek:


Expeditie
Op heden den twaalfden april des jaars agtien honderd eenentwintig [12-4-1821], compareerden voor ons Jacob Berckhout vrederegter den beide cantons Hoorn, district Hoorn, provintie Noord Holland, geadsisteerd met onzen griffier op de gewone plaatze onzer teregtzittingen gehouden wordende op het raadhuis binnen deze stad Gerrit Engelberts buiten beroep wonende binnen deze stad, en Klaas de Wit, onderwijzer der jeugd, wonende te Zwaag, overleggende een extract uit de poortersrollen der stad Hoorn, in dato agtentwintigsten van bloeimaand, des jaars agtien honderd en tien [28-5-1810, zie onder]. Waaruit gebleek, dat zij comparanten door het voormalige collegie van schepenen dezer stad Hoorn waren aangesteld op de voormelde datum, als voogden over de minderjarige nagelatene kinderen van wijle Jan Ott en wijle deszelfs huisvrouw Marijtje Klomp in der tijd echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Wognum, verzoekende gemelde comparanten ons vrederegter in hunne qualiteit als voogden bij eene famielieraad te willen voorzitten waartoe zij alle de leden hadden bij een gebragt ten einde te raadplegen, omtrent het voorgenomen huwelijk van Marijtje Ott, dienstmaagd, wonende in de gemeente van Oude Nierop, minderjarige agtergelatene dogter van voormelde overledenen, met Cornelis Middelbeek, dienstknegt, wonende te Oude Nierop voornoemd.

En zulks uithoofde de bovengenoemde minderjarige gene bloed of aanverwanten in leven heeft, ten einde gemelde familieraad overeenkomstig art. 160 van het civile wetboek zoude kunnen geven of weigeren consent tot het voorgenomen huwelijk. En is dit verzoek na gedane voorlezing door de comparanten onzen griffier ondertekend / was getekend / Gerrit Engelberts, Klaas de Wit, Jacob Berckhout vrederegter, A.J. Verschuer griffier

Het voorschreven verzoek gezien en hierin bewilligd hebbende zijn dadelijk voor ons gecompareerd aan vaders zijde Pieter Ott, Mr. werwer wonende te Abbekerk, Joris Ott, landman wonende te Hobrede, en Jan Klomp landbouwer wonende te Hoorn, respectievelijk volle broeders en aanbehuwde neef van de minderjarige. Wijders zijn aan moederszijde gecompareerd, Eldert Schoen, landman wonende in de gemeente Spanbroek, Klaas Langereis zonder beroep wonende te Hoorn, en Evert Clomp kastelein wonende mede te Hoorn, respectievelijk aanbehuwde broeders en neef van de minderjarige.

Deze familieraad aldus onder onzen voorzitting geformeerd zijnde, hebben wij vrederegter de leden van derzelve met het oogmerk dezer bijeenkomst bekent gemaakt, en is na deswegens gehouden raadpleging, met eenparigheid van stemmen te meer daar te voorgemelde Gerrit Engelberts en Klaas de Wit in hunne qualiteit als voogden, zich tegen het voorgemelde huwelijk niet hebben verzet, besloten dat vermis er gene termen tot weigering van dit huwelijk bestaan.

Deze familieraad aan Marijtje Ott vrijheid verleend, gelijk zij zulks verklaard te verlenen om een wettig huwelijk aantegaan met Cornelis Middelbeek, dienstknegt wonende in de gemeente Oude Niedorp, als mede, dat aan haar van deze toestemming de nodige kennis zal worden verleend.

Van al welk voorenstaande wij dit tegenwoordig proces verbaal hebben geformeerd hetwelk alle de leden, na gedane voorlezing met ons en onzen griffier ten dage, Maanden en jare als boven hebben ondertekend.

Was betekend, Pieter Ott, Joris Ott, Jan Klomp, Eldert Schoen, Klaas Langerijs, Evert Klomp, Jacob Berckhout vrederegter, A.J. Verschuer griffier

Geregistreerd te Hoorn den twaalfden april 1800 eenentwintig, deel zeven, #108 f:3, ontvangen met de verh: negenenvijftig cents / was getekend / Mosselmans

Voor expeditie conform [enz.]

 =============

Voogden:
Gerrit Engelberts, zonder beroep te Hoorn - oom (ca. 71 jaar, wedr. Aaltje Ott)
Klaas de Wit, onderwijzer te Zwaag (1767-1830, geh. Maartje Elsperman, hertr. 1827 Stijntje Slagter, een volle nicht van Aafje Louw)

Namens vaders zijde:
Pieter Ott, schilder te Abbekerk - broer (35 jaar)
Joris Ott, landman te Hobrede - broer (31 jaar)
Jan Klomp, landbouwer te Hoorn - aanbehuwd neef ? (vermoedelijk is dit de broer van onderstaande Evert en dus niet aanbehuwd maar ook gewoon 'neef': 33 jaar, geh. Bartha Jonker. In burg. stand aktes stond hij genoteerd als 'winkelier')

Namens moeders zijde:
Eldert Schoen, landman gem. Spanbroek - zwager (49 jaar, geh. Aaltje Ott)
Klaas Langereis, zonder beroep te Hoorn - zwager (46 jaar, geh. Maartje Ott)
Evert Clomp, kastelein te Hoorn - 'neef' (39 jaar): zoon van Cornelis Clomp (1744-1801), een jongere halfbroer van Joris Clomp, de vader van Maartje Ott-Clomp; hij was dus een 'halfneef' van Marijtjes moeder.

[schema van familierelaties wordt wellicht nog toegevoegd]

[scan schepenrol akte 28-5-1810 wordt nog toegevoegd]

Oud Recht Archief Hoorn 4346 (schepenrol) 28-5-1810
Pereboom
Pieter Ott, wonende te Abbekerk, en Maartje Ott, wonende te Wognum, beide meerderjarige nagelatene kinderen van wijle Jan Ott, in huwelijk bij desselves vooroverledene huijsvrouw Maritje Klomp verwekt, requiranten.
Alsoo der requiranten .... vader Jan Ott, op den 8e van bloeijmaand 1810 te Wognum is komen te overlijden, nalatende tot erfgenamen ab in testato benevens ... requiranten, vijff minderjarige kinderen met namen Aaltje, Joris, Alewijn, Trijntje en Maritje Ott; en het ten uijtterste nodig is dat er voogden over gem. minderjarigen worden benoemt en aangestelt.
Soo versoeken de requiranten dat gijlieden tot administrerende voogden over de voornoemde vijff minderjarige nagelatene kinderen van wijle Jan Ott en desselves vooroverledene huijsvrouw Maritje Klomp met namen Aaltje, Joris, Alewijn, Trijntje en Maritje Ott, gelieven te committeren en aan te stellen Gerrit Engelberts [wedr. Aaltje Ott] wonende binnen deze stad en Claas de Wit [onderwijzer], wonende te Zwaag; als meede tot toeziende voogd Klaas Peereboom [burgemeester, ovl. 31-3-1817 'Claas Pereboom'], wonende te Wognum, met last, magt en gezag als nae regten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten