woensdag 4 januari 2017

Genealogie Jan Herkesz. Kool ~ 5 generaties

==========================
Nieuw gevonden 5-12-2018: Jan Herksz Kool is matroos (tussen Riga en Lissabon) geweest 10 jaar voor huwelijk.


NAH 2501/ 6-3-1751 [scan 49-50] transcriptie:

Desen 6e Maart 1751 compareerden voor mij Cornelis Blauw openbaar notaris bij den Hove van Hollandt geadmitteert binnen Hoorn residerende ende de getuijgen hiernagenoemt Kornelis Kaarssemaker timmerman, Jan Roos bootsman, Simon Mol kok, Cornelis Jansz, Pieter Koning, Theunis Jacobsz Decker en Jan Herksz Kool matrosen, alle onderdanen van haar Hoogmog'de Heeren State generaal der vereenigde Nederlanden, zijnde geboortig zoo uijt Noordholland als Oostvriesland, dewelke bekenden bij desen voor een vaste ende sekere huurpenning haar verhuurt te hebben om te varen met het schip d'Jonge Hellingman daar voor schipper op is Dirk Vos van de stadt Dordregt bij de reijse na de Oostzee, mits te Dantzig te mogen aanzeijlen en van daar te verzeijlen na Riga, of een andere plaats in de Oostzee, des in zulk een geval van verzeijling de huur te reguleren na de cours van de plaats waar na toe sij gedestineert zijn, en vervolgens weder te keeren na eenige have binnen dese landen of daar den schipper geordonneert zal werden dog niet verder als Lisbon en St. Ubes [Setúbal] en bij [p.2] verandering van voijagie in plaatse van na de Oostzee, moeten de zeijlen naar Vrankrijk die reijse gewillig zullen doen en van daar alwaar den schipper sijn ordres vallen, 't zij ook van daar na de Oostzee, en van die contreije wederom na Vrankrijk of Lissabon en St. Ubes, ende zulks in allen gevallen daar de reijse ter gedestineerde plaatse voortz valt,
Bekennende alhier een halve huur van onse bedonge loon zoo als bij ieders ondertekening staat uijtgedrukt na de cours van Dantzig op de hand ontfangen te hebben, sullende de ander halve huur naar het gebruijk aan hun comparanten werden voldaan, zonder dat sij den schipper meerder loon zullen vermogen afvorderen als bij haar bedongen is, afstaande van alle middelen soo in als buijten regten, daar mede sij haar hier tegens soude kunnen of mogen behelpen en beloven sij comparanten het schip gedurende de reijse niet te verlaten, op de verbeurte van hun bedonge loon, en voorts op [p.3] zoodanige boetens ende straffen als de zeeregten medebrengen, en wijders beloven sij comparanten den schipper sijne beveelen ten dienste van schip & goedt in alle gehoorsaamheijdt na te komen en in 't gene hier verders niet is uijtgedrukt haar te reguleren naar de costumen en zeeregten deser lande gebruijkelijk.
Aldus gedaan ten bijsijn van Nicolaas Bel mede notaris en Abraham van der Gronde als getuijgen.
[was getekend]
Cornelis Kaarsemaker voor de halve huur 44 gulden voldaan
Jan Roos vor de halfte hur 29 gl voldan
Symon Mol voor de halve huur 29 gl voldaan
Dit merk is bij Cornelis Jansz zelfs gestelt en voor de 1/2 huur 21 gl voldaan
Dit merk is bij Pieter Koning zelfs gestelt en voor de 1/2 huur 21 gl voldaan
Ik Teunis Yacobs Dekker voor de halve huer 21 gl voldaen
Jan Herksz Kool voor de halve heur 21 gld voldaan
Nicolaas Bel
A. v. de Gronde
Quod testor C. Blauw notaris

==========================

Het hoofdonderwerp van deze blog is de familie Ott. Aangezien ik echter een groot aantal oude foto's bezit van de familie van mijn moeder (Kool), zal ik deze bijdrage en de volgende hieraan wijden. Eerst volgt een stuk relevante genealogie, daarna de foto's.

De informatie bestaat deels uit verzamelde aantekeningen die nog niet zijn bevestigd door bronnenonderzoek. (N.B. nog in bewerking!)

Voor parenteel Kool-Pater zie nieuwer bericht.

NB generatie 5 bestaat uit de kinderen van generatie IV.

~ ~ ~ ~ ~ ~

I) Jan Herkesz. Kool, landman Oosterleek, ovl. 25-3-1774 Oosterleek;
geh. 13-2-1761 Wijdenes (jm/jd Oosterleek)
Jantje Wijbrands, ged. 8-8-1737 Lemmer, ovl. 22-5-1823 Oosterleek; hertr. 5-5-1786 Oosterleek Evert Cornelisz. Nieuweboer (ovl. 1806).
Kinderen:
 1. Herke Kool, ged. 24-10-1762 Oosterleek, ovl. 28-7-1813 Schellinkhout, dagloner Oosterleek; geh. 28-4-1786 Oosterleek Neeltje Nieuweboer (stiefzus). (verm. zoon: Jan Kool, ovl. Oosterleek/ acte Schell. 26-12-1814, 23 jaar oud)
 2. (Aafje, ged. 7-8-1768 en begr. 22-1-1770 Wijdenes.)
 3. Dirk Kool, ged. 16-1-1774 Oosterleek (geb.11-1) ==> zie II
===

II) Dirk Kool, ged. 16-1-1774 (geb.11), ovl. 23-2-1827 Wijdenes;
geh. (1) 25-8-1799 Wijdenes
Jantje de Boer, geb. 21-2-1768 Oosterleek, ovl. 6-10-1808 Wijdenes, d.v. Jacon Jansz. de Boer en Immetje Klaas.
geh. (2) 6-1-1810 Oosterleek
Trijntje Heertjes Leeuwerik, ged. 26-12-1783 Oosterleek, ovl. 1850, d.v. Heertje Woutersz. Leeuwrik en Lijsabet Pieters Visser/Schipper.
Uit (1):
 1. Jan Kool, geb. 3-1-1801 Oosterleek (ged. 4-1) ==> zie III.1
 2. Impje Kool, geb. 1803 Oosterleek, ovl. 27-5-1867 Venhuizen; geh. (1) 3-4-1825 Wijdenes Pieter Boot, geb. 1799 Grootebroek, arbeider, z.v. Klaas Boot en Lijsabeth Komen (kinderen: Dirk Boot, Klaas Boot); geh. (2) 4-3-1838 Venhuizen Volkert (de) Vreemd, geb. Hem 1799, ovl. Venhuizen 10-2-1850, landman Hem, wedr. Aaltje Gravemaker, z.v. Jan de Vreemd en Aafje van Meurs (dochters o.a.: Jantje de Vreemd geh. Dirk Man/ Aaltje geh. Elias Louw, tantezegger Aafje Ott-Louw, dus volle neef Alewijn Ott te Twisk).
 3. Klaas Kool, geb. 1-10-1808 Oosterleek ==> zie III.2
Uit (2):
 1. Heertje Kool, geb. 3-6-1812 Schellinkhout ==> zie III.3
 2. Herke, geb. 8-11-1814 en ovl. 18-8-1816 Schellinkhout.
 3. Aafje Kool, geb. 23-8-1817 Wijdenes, ovl. 5-6-1845 Twisk, in het eerste kraambed; geh. 28-4-1844 Twisk Jacob Wagemaker, geb. Twisk 14-5-1821, ovl. Twisk 3-2-1894, boerenknecht, arbeider, z.v. Meindert Wagenmaker en Susanna Vijselaar.
 4. Herke Kool, geb. 7-10-1819 Wijdenes ==> zie III.4
 5. Pieter Kool, geb. 8-8-1822 Wijdenes ==> zie III.5
 6. Wijbrand Kool, geb.19-11-1823 Wijdenes ==> zie III.6
 7. Lijsbet Kool, geb. 14-5-1826 Wijdenes (nadere gegevens onbekend).
======

III.1) Jan Kool, geb. 3-1-1801 Oosterleek (ged. 4-1), ovl. 2-1-1859 Wijdenes, arbeider, landbouwer;
geh. 4-5-1828 Wijdenes
Aafje Ruiter, geb. 6-2-1803 Schardam, ovl. 14-10-1884 Wijdenes, d.v. Dirk Ruijter en Trijntje de Haan.
Kinderen:
 1. Dirk Kool, geb. 15-2-1829 Wijdenes ==> zie IV.1.1
 2. Klaas Kool, geb. 9-4-1839 Wijdenes ==> zie IV.1.2

III.2) Klaas Kool, geb. 1-10-1808 (ged. 3-10) Oosterleek, ovl. 14-4-1869 Venhuizen, landman Hem, zoon van Dirk Kool en Jantje de Boer;
geh. 4-4-1830 Venhuizen
Dirkje Pater, geb. 24-1-1808 (ged. 23-1) Hem, ovl. 1-4-1884 Venhuizen, dochter van Aris Pater en Lijsbet Lakeman.
Kinderen zie parenteel Kool-Pater


III.3) Heertje Kool, geb. 3-6-1812 Schellinkhout, landman te Hem;
geh. 27-9-1838 Venhuizen  
Neeltje Schekkerman, geb. Venhuizen 1818, ovl. Hoogkarspel 27-12-1891, d.v. Reinder Schekkerman en Trijntje Jans Hoek.
Kinderen:
 1. Trijntje Kool, geb. 21-1-1839 Venhuizen, ovl. 18-5-1936 Barsingerhorn; geh. 17-2-1867 Wieringerwaard Pieter Breed, geb. 1838 Wieringerwaard, arbeider, z.v. Pieter Breed en Neeltje Meeldijk (div. knd.)
 2. Aaltje Kool, geb. 2-2-1840 Venhuizen, ovl. 5-1-1917 Nibbixwoud; geh. (1) 30-4-1869 Sijbekarspel Cornelis Stapel, geb. Sijbekarspel 1844, arbeider, z.v. Jan Stapel en Aafje Brouwer (1 zoon); geh. (2) 16-6-1870 Nibbixwoud Albert de Wit, metselaar, geb. 1837 Sijbekarspel, ovl. 22-2-1923 Enkhuizen, z.v. Pieter Wit en Neeltje Zuiker
 3. Jantje Kool, geb. 21-6-1841 Venhuizen, ovl. 10-7-1914 Venhuizen; geh. 30-4-1865 Venhuizen Klaas Poen, geb. 1841 Venhuizen, ovl. 2-9-1922 Venhuizen, metselaar, z.v. Willem Poen en Neeltje Jongert
 4. Geertje Kool, geb. 30-6-1843 Venhuizen; geh. 12-5-1867 Venhuizen Cornelis Tol, geb. Schellinkhout 1844, koopman, landbouwer Wijdenes, z.v. Luitje Tol en Geertje Ham
 5. Lijzebet Kool, geb. 7-9-1844 Venhuizen, ovl. 5-1-1926 Venhuizen, geh. 9-5-1869 Venhuizen Tijs Leeuwerik, geb. 1844 Schellinkhout, ovl. 5-1-1926 Castricum, arbeider, z.v. Wouter Leeuwerik en Klaasje Heman
 6. Aafje Kool, geb. 22-1-1846 Venhuizen, ovl. 18-8-1931 Hoorn, geh. 9-5-1869 Venhuizen Pieter Hoogcarspel, geb. 1846 Westwoud, ovl. 7-2-1930 Venhuizen, broodbakker, z.v. Pieter Hoogcarspel en Jantje Oostwouder(div. knd.)
 7. (Dirk, geb. 8-10-1847 Venhuizen, ovl. 5-4-1858, Houtrijk en Polanen)
 8. Reinder Kool, geb. 10-12-1849 Venhuizen ==> zie IV.3.1
 9. Jan Kool, geb. 6-10-1851 Venhuizen ==> zie IV.3.2
 10. (Neeltje, geb. 19-12-1853 Venhuizen, ovl. 19-9-1856 Haarlemmermeer)
 11. Anna Kool, geb. 5-9-1855 Haarlemmerliede, ovl. 30-8-1930 Zwaag; geh. 30-4-1882 Westwoud Dirk Coevert, geb. Westwoud 1862, landbouwer, z.v. Hendrik Coevert en Antje Molen

III.4) Herke Kool, geb. 7-10-1819 Wijdenes, ovl. 6-6-1895 Venhuizen, landman Venhuizen;
geh. 31-8-1843 Venhuizen
Maartje Schoenmaker, geb. 27-3-1824 Venhuizen, ovl. voor 1895, d.v. Dirk Schoenmaker en Marijtje Oudman.
Kinderen:
 1. (Dirk, geb. 27-9-1843 en ovl. 6-12-1843 Venhuizen)
 2. Marijtje Kool, geb. 24-12-1844 Venhuizen, ovl. 9-4-1927 Venhuizen, winkelierster; geh. (1) 16-5-1867 Venhuizen Willem Groot, geb. 1842 Venhuizen, ovl. voor 1872, timmerman Venhuizen, z.v. Cornelis Groot en Pietertje Balk; geh. (2) 4-1-1872 Venhuizen Herke Dekker, geb.1839 Venhuizen, postbode, wedr. Grietje Hegman, z.v. Cornelis Dekker en Geesje Koen
 3. Dirk Kool, geb. 22-3-1846 Venhuizen ==> zie IV.4.1
 4. Trijntje Kool, geb. 24-3-1848 Venhuizen, ovl. 6-12-1903 Venhuizen; geh. 29-12-1870 Venhuizen Jan Brugman, geb. Venhuizen 1847, broodbakker, z.v. Jacobus Brugman en Geertje Koster; gesch. 10/20-4-1883 Zuid-Scharwoude/Venhuizen
 5. Klaas Kool, geb. 10-11-1849 Venhuizen ==> zie IV.4.2
 6. (Aafje, geb. 29-6-1851 en ovl. 20-6-1863 Venhuizen)
 7. Elizabet Kool, geb. 29-1-1853 en ovl. 19-9-1873 Venhuizen, ongeh.
 8. (Pieter, geb. 26-10-1854 en ovl. 11-5-1855 Venhuizen)
 9. (Geertje, geb. 27-3-1856 en ovl. 1-1-1857 Venhuizen)
 10. (Geertje, geb. 5-5-1857 en ovl. 21-5-1857 Venhuizen)
 11. Geertje, geb. 18-11-1858 Venhuizen
 12. Pieter Kool, geb. 25-2-1863 Venhuizen ==> zie IV.4.3
 13. Maarten Kool, geb. 5-9-1865 Venhuizen ==> zie IV.4.4

III.5) Pieter Kool, geb. 8-8-1822 Wijdenes, ovl. 4-7-1890 Venhuizen, landman te Venhuizen;
geh. 1-5-1853 Venhuizen  
Geertje Mol, geb. 1829 Schellinkhout, d.v. Jacob Mol en Trijntje Jongert.
Kinderen:
 1. Antje Kool, geb. 24-10-1853, Venhuizen; geh. 3-5-1874 Venhuizen Filip Selman, geb. 1852 Venhuizen, landbouwer, z.v. Johan Philip/ Filip Selman en Souwtje Beers
 2. Jacob Kool, geb. 4-5-1856, Venhuizen ==> zie IV.5.1

III.6) Wijbrand Kool, geb.19-11-1823 Wijdenes, ovl. 14-1-1886 Venhuizen, winkelier Avenhorn;
geh. 24-4-1853 Avenhorn
Neeltje Leegwater, geb. 15-1-1833 Avenhorn, d.v. Arien Leegwater en Grietje Beunder
Kinderen:
 1. Trijntje Kool, geb. 1854 Avenhorn, ovl. 11-2-1943 Grotebroek; geh. Jacob Raven
 2. (Grietje, geb. 1857 of 1858 en ovl. 27-12-1858 Avenhorn)
 3. Grietje Kool, geb. 1859 Avenhorn, ovl. 2-2-1935 Zwaag
 4. Dirk Kool, geb. 1862 Avenhorn ==> zie IV.6.1

======

IV.1.1) Dirk Kool, geb. 15-2-1829 Wijdenes, ovl. 27-2-1885 Wijdenes, bouwman Wijdenes;
geh. 18-3-1857 Blokker  
Geertje Hoek, ovl. voor 1900, d.v. Pieter Hoek en Antje Palenstein
Kinderen:
 1. Jan Kool, geb.28-8-1859 Wijdenes, ovl. 10-5-1900 Wijdenes, bouwman, arbeider Wijdenes; geh. 24-2-1884 Wijdenes Adriana Blokdijk, geb. 1860 Hoogkarspel, ovl. na 1900, d.v. Jacobus Blokdijk en Antje Wittebol.

IV.1.2) Klaas Kool, geb. 9-4-1839 Wijdenes, ovl. 2-5-1885 Wijdenes; bouwman Wijdenes,
geh. 2-5-1869 Wijdenes  
Lijsbeth Kaij/ Kaaij, geb. Hauwert 1839, ovl. na 1885, d.v. Pieter Kaij en Neeltje Verwer
Kinderen:
 1. Aafje Kool, geb. 2-3-1870 Wijdenes, ovl. 8-5-1950 Schellinkhout; geh. 29-4-1894 Schellinkhout Cornelis Bart, geb. 1867 Schellinkhout, slager, z.v. Dirk Bart en Grietje Koster
 2. Pieter Kool, geb. 25-7-1871 Wijdenes, boerenknecht Twisk (1897); geh. 17-4-1898 Twisk Antje Bakker, geb. 1874, d.v. Hein Bakker en Jannetje Aker
 3. (Jan, geb. 30-9-1872 en ovl. 4-8-1874 Wijdenes)
 4. Klaas Kool, geb. 6-2-1874 Wijdenes, ovl. 11-4-1905 Venhuizen (koopman); geh. (boerenknecht Hem) 2-5-1897 Venhuizen Aafje de Hart, geb. 1872 Venhuizen, ovl. na 1905, d.v. Jacob de Hart en Aafje Schermer.
 5. Neeltje, geb. 20-4-1876 Wijdenes (geen nadere gegevens gevonden; raadpleeg bev. reg.)
 6. (Jan, geb. 20-12-1877 en ovl. 26-2-1879 Wijdenes)


Families IV.2 zie parenteel Kool-Pater


IV.3.1) Reinder Kool, geb. 10-12-1849 Venhuizen, ovl. 10-11-1920 Andijk, landman Andijk,
geh. 6-6-1873 Andijk
Marijtje Kooijman, geb. 1853 Andijk, d.v. Reinder Kooijman en Grietje Mooij
Kinderen:
 1. Jan, geb. 24-8-1874 Andijk
 2. Reinder, geb. 20-6-1879 Andijk
 3. Dirk, geb. 7-3-1881 Andijk

IV.3.2) Jan Kool, geb. 6-10-1851 Venhuizen, ovl. 18-04-1921 Venhuizen, koopman Venhuizen; 
geh. (1) 16-5-1878 Venhuizen  
Pietertje Dekker, geb. 1854 Hem, d.v. Pieter Dekker en Jantje Boer; 
geh. (2) 19-11-1882 Venhuizen  
Maartje Rempt, geb. 1859 Hoogwoud, d.v. Pieter Rempt en Guurtje Boon
Kinderen?


IV.4.1) Dirk Kool, geb. 22-3-1846 Venhuizen, ovl. 9-8-1887 Venhuizen; landman/ veehouder/ herbergier Venhuizen, 
geh. 1-5-1872 Venhuizen  
Grietje Davidzon, geb. 1855, ovl. voor 1887, d.v. Willem Davidzon en Grietje Baan
Kinderen:
 1. Herke Kool, geb. 24-3-1873 Venhuizen, landbouwer Hoorn, winkelier/ herbergier Wijdenes; geh. 2-11-1894 Venhuizen Dieuwertje Eilander, geb. 1875 Andijk, d.v. Pieter Eilander en Trijntje Visser. (zoons Dirk geb. 27-11-1895 Wijdenes; Pieter geb. 15-9-1898 Wijdenes)
 2. Willem Kool, geb. 20-12-1874 Venhuizen, koornmolenaar Abbekerk; geh. 14-4-1899 Venhuizen Antje Eilander, geb. 1880 Venhuizen, d.v. Pieter Eilander en Trijntje Visser.

IV.4.2) Klaas Kool, geb. 10-11-1849 Venhuizen, ovl. 29-5-1927 Hoorn, broodbakker Venhuizen;
geh. 27-4-1873 Venhuizen
Maartje Bouwman, geb. 1854 Venhuizen, d.v. Hendrik Bouwman en Maartje Blokdijk
Kinderen?


IV.4.3) Pieter Kool, geb. 25-2-1863 Venhuizen, letterzetter Amsterdam; 
geh. 12-5-1886 Amsterdam  
Geertruida Breuker, geb. 1863 Groningen, d.v. Harmanus Josephus Casparus Breuker en Margaretha Sierks
Kinderen:
 1. Herke Kool, geb. 1887 Amsterdam, monteur, geh. 19-8-1915 Amsterdam Berber Panhuis, geb. 1990 Amsterdam, d.v. Johannes Panhuis en Antje Wieringa
 2. Harmannus Josephus Carparus Kool, geb. 1889 Amsterdam, letterzetter, geh. 20-7-1916 Amsterdam Johanna Maria Petronella Brand, geb. 1893 Amsterdam, d.v. Johannes Theodorus Brand en Clasina Johanna Lindeman
 3. Maartje Kool, geb 1893 Amsterdam; geh. 10-08-1916 Amsterdam, gesch. 28-9-1925 Amsterdam Cornelis Schriek, geb. 1893 Amsterdam, schuitenvoerder, z.v. Bastiaan Schriek en Johanna Maria Torenvliet
 4. Hendricus Fredericus Kool, geb. 1897, klerk bij directe belastingen, geh. 26-7-1916 Amsterdam Elisabeth Marretje Kuijpers, geb. 1897 Rotterdam, d.v. Dirk Frederik Cornelis Kuijpers en Elisabeth Gosman
 5. Margaretha Kool, geb. 1900 Amsterdam; geh. 28-8-1924 Amsterdam Rijk Booms, broodbakker, geb. 1901 Rhenen, z.v. Jan Hendrik Booms en Elisabeth Mol

IV.4.4) Maarten Kool, geb. 5-9-1865 Venhuizen, ovl. 9-3-1922 Hoogkarspel, landbouwer Venhuizen; 
geh. 9-3-1890 Hoogkarspel  
Dieuwertje de Wit, geb. 1867 Hoogkarspel, d.v. Pieter Wit en Grietje Kuin 
Kinderen:
 1. Maartje Kool, geb. Venhuizen; geh. 30-10-1922 Hoogkarspel Joannes Nagelhout, geb. Alkmaar, landbouwer, z.v. Joannes Nagelhout en Grietje Blauboer

IV.5.1) Jacob Kool, geb. 4-5-1856, Venhuizen, ovl. na 1910, broodbakker Hem/ Venhuizen; 
geh. (1)  
Trijntje Vis, geb., d.v., ovl. voor 1885; 
geh. (2) 16-6-1885 Venhuizen  
Neeltje Vet, geb. 1859 Ursem, ovl. na 1910, d.v. Arie Vet en Antje Pijl.
Kinderen:
 1. Antje Kool, geb. 1890 Venhuizen, ovl. 24-1-1910 Berkhout (ongeh. zonder beroep, won. Venhuizen)

IV.6.1) Dirk Kool, geb. 1862 Avenhorn, landbouwer, koffiehuishouder, ovl. ; geh. 12-3-1893 Venhuizen Antje Bankert, geb. 1868 Venhuizen, d.v. Reinder Bankert en Ida Roos
Kinderen:
 1. Neeltje Kool, geb. 6-4-1894 Venhuizen; geh. 29-4-1922
 2. Reinouwtje Kool, geb. 28-11-1896 Midwoud
 3. Ida Catharina Kool, geb. 23-12-1902 Midwoud

===

Geen opmerkingen:

Een reactie posten