maandag 19 augustus 2013

1795 06 26 testament Engelberts-Ott

Notarieel Archief Hoorn 2658 Matthijs Koper 26-6-1795
~ testament Gerrit Engelberts en Aaltje Ott

des avonds klokke 7 uuren ~ comparanten fl. 4000,-,- gegoet

de E: Gerrit Engelberts en Aaltje Ott echtelieden woonende binnen deese stad en zijnde aan mij notaris bekent

zijnde zij testateuren gesond van lighaamen, gaande en staande hun verstand, oordeel en uitspraak wel hebbende en gebruijkende, sooals ons notaris en getuijgen uitterlijk scheen en bleek.

Dewelken verklaarden uit overdenking van de seekerheijdt des doods en de onseekere uure van dien, te raade geworden te zijn van hunne na te latene goederen voorsieninge te doen en hun testament te maken in maniere als volgt.

Eerstelijk herroepen en vernietigen sij testateuren a11e voorgaande testamenten, codicillen en alle andersoorten van uitterste willens dispositien, bij hun testateuren te zaamen, met iemand anders of ieder afzonderlijk voor dato deeses eenigzints gemaakt of gepasseert, niet willende, dat dezelve of eenige van dien, eenige de minste kragt of effect sal of sullen hebben, al waare het dat daarin eenige derogatoire clausulen mogte weesen vervat.

En alzoo opnieuws disponeerende, verklaarden sij testateuren malkanderen over en weeder over, dat is de eerststervende de langstleevende te stellen en institueeren tot elks eenige, universeele en algeheele erfgenaam of erfgenaame, en dat in alle de goederen, roerende en onroerende actien, crediten en geregtigheedens, die de eerststervende van bun testateuren met de dood ontruijmen en na laten zal: alles egter onder deese conditie, dat bij aldien de eerststervende kind of kinderen uit dit huwelijk verwekt, in leven mogt nalaten, de langstleevende verpligt en gehouden zal zijn dezelve kind of kinderen behoorlijk en na staatsgeleegendheijd op te voeden en groot te maken, en gekomen zijnde tot hunne mondige jaaren, huwelijk of andere geapprobeerden staat, dezelve als dan uit te zetten met zooveel of wijnig, als de langstleevende na gemoede sal verstaan en oordeelen te behooren; En zal de langstleevende in cas van hertrouwen aan dezelve kind of kinderen voor vaders of moeders goed zooveel moeten bewijsen, als de langstleevende meede na gemoede sal verstaan en oordelen te behooren; Zullende de langstleevende dat alsoo beweesene goed onder zig mogen behouden tot de meerder-
(p.2)
jarigheijd of trouwdag van dezelve kind of kinderen toe, mits dezelve kind of kinderen voor de vrugten van dien opvoedende en grootmakende als vooren, alles sonder dat de langstleevende gehouden zal sijn eenige staat of inventaris te geeven, borgtogt of andere verseekering te stellen, als malkanderen daarvan ontlastende bij deesen.

Alle welke opvoeding, uitzetting en te doene bewijs sij testateuren dezelve hunne kind of kinderen toe voegen voor en in de plaats der legitime portie hen in des eerststervendes nalatenschap competeerende en waarin sij alsoo tot meede erfgenaamen worden geinstitueert.

Stellende en committeerende sij testateuren de eerststervende de langstleevende tot executeur of executrice van dit zijn of haar testament, directeur of directrice van des eeststervendes begravenis, redderaar of redderaarster van des eerststervendes boedel en sterfhuijs, voogd of voogdessen over des eerststervendes minderjarige na te latene kind of kinderen en administrateur of administratrice van deszelver goederen, geevende en verleenende de eerststervende aan de langstleevende ten dien eijnde alle magt, na regten vereijscht. gelijk mede de magt van assumtie en surrogatie.

Alles en in allen gevalle met eerbiedige uitsluijting van de Edele Heeren weesmeesteren, mitsgaders alle geregten of andere persoonen soo hier als elders, die sig eenig bewind of gezag in der testateuren boedel of sterfhuijs souden willen of kunnen aanmatigen.

En in gevalle hij testateur de eerststervende was, geen kind of kinderen uit dit huwelijk verwekt, in leeven naliet en sijn moeder Anna Maria Janszen, woonende te Eezels in Oostvriesland, als dan nog leefde, dan verklaart hij testateur dezelve sijne moeder te stellen en institueeren tot meede erfgenaame in de naakte en bloote legitime portie, dog verder of anders niet.

En bij aldien sij testatrice de eerststervende was, geen kind of kinderen uit dit huwelijk verwekt, in leeven naliet, en haar vader Pieter Ott als dan nog leefde, dan verklaart sij testatrice dezelve haare vader te stellen en institueeren tot meede erfgenaam in de naakte en bloote legitime portie en verder of anders niet.

Al het geene voorschreeven staat de testateuren zijnde voorgeleesen,
(p.3)
verklaarden sij het selve te weesen hun beijder testament laatste en uitterste wil, begeerende dat het zelve ook alzoo sal worden agtervolgt en nagekomen, tzij als testament solemneel, ten minsten als codicil, of sooals het selve best na regten zal kunnen en mogen bestaan.

Aldus gepasseert te Hoorn voornoemd ten huijse van de testateuren in predsentie van Balthazar Kuijn en Adrianus Kuijn als getuijgen hiertoe verzogt

Gerret Engelberts
Aaltye Ott
Balthasar Kuijn
Adrianus Kuijn
Ms: Koper nots:Geen opmerkingen:

Een reactie posten