maandag 19 augustus 2013

1779 juli 2 voordracht Jan Ott Wognum

... Wognum nr .... (d.d. 2-7-1779)

N:123 Vroedschaps en Kerkenraads Vergadering Gecommitteerd Gehouden tot Wognum den tweede July 1779

In deliberatie geleijt zijnde of men vermits het overleijden van des dorps gewesene coster en schoolmeester Gerrit Seijlder zal niet zonder uijtzien omme te bekomen een ander zoo haast doenlijk in desselfs plaatse is verstaan Ja; En na rijpe overweginge en bevorens wel op ten vollen geinformeert zijnde van den persoon Jan Ot; jegenwoordige schoolm: & voorzanger te Oostgrafdijk, wegens desselfs comportement en gedrag en ten vollen trouwende dat deselve is een nut, bequaam‚ vroom, vigelant en getrouw persoon tot opgemelde bedieninge, dewelke hij aldaar met lof en genoegen is bekleedende, zoo hebben voors: vroedschap en kerkenraadt haar desselve Jan Ot wel laten gevallen. Wenschte gaarne dat deselve tot voorsz: ampte werde geintrodiceert en geinstalleert. Committeerende en authoriseerende ten dien eijnde Adriaan Francoijs Mattheus Predicant en Claas Pereboom Regent beijde te Wognum zulks wij deselve committeere en authoriseere mids dezen dat zij haar ilico [direct] addresseren aan zijne doorlugtige hoogheijt onsen getrouwen Erfstadhouder omme den selven Jan Ot voor te dragen aan de absolutie collatie van zijne doorlugtige hoogheijt voorn: tot contineringe en begiftiginge van opgemelde costerije en schoollasterije op deselve aldus geresolveert ten dage en jare ut supra, en is dese ten ware oirkonde bij twee van de regeerende Burgemeesteren en vreedmakeren en bij dito Adriaan Francoijs Mattheus Predicant en Preses des kerkenraads uijt aller naam getekent en is getekendt 

Frans Groot presiedent Burgemeester
Jan Pietersz de Boer regerent Burgemeester
A.F. Mattheus H.W. Zoon
Geen opmerkingen:

Een reactie posten