maandag 19 augustus 2013

1770 01 30 testament Ott-Sloos

Notarieel Archief Hoorn 2492 Elbert Langewagen 30-1-1770
~ testament Pieter Ott & Maritje Sloos

De comparanten hebben verklaart beneden de twee duijsent gls gegoet te zijn.

In den naeme des Heeren amen.

Bij desen sij kennelijk dat in den Jaere 1770 op den 30. Januarij compareerden voor mij Elbert Langewagen openbaar Notaris bij den Ed: Hove van Hollant geadmitteert, binnen Hoorn residerende, ende de nabesr getuijgen

den E. Pieter Ott baas kleeremaker en d. Eerbare Maritje Sloos egteluijden wonagtig binnen dese stadt, den Testateur gesont en de Testatrice swack van lighaam dog beijde met goet verstant, mij Notaris bekent, dewelke overdagt hebbende de seekerheijt des doodts genegen (p.2) waren om van haarluijden naar te laetene goederen te disponeren: naer dat sij comparanten dan haere Zielen hadden gerecommandeert in de genaede godts, en haere lighaemen de christelijke begraaffenisse, soo hebben sij comparanten om goede en sonderlinge redenen haer gemoet daer toe bewegende en sonder misleijdinge van ijmant (soo sij seijden) verklaart haar laetste en uijterste wil te weesen begreepen int geent alhier volgt

(p.3) Alvorens ter dispositie te komen soo hebben sij comparanten voorbedagtelijk wederroepen, doodt en te niet gedaan alle voorgaande Testamenten en dispositien van uijterste willen, sonder onderscheijt waar, wanneer, met of voor wien gepasseert, niet willende dat op de selve of enige van dien enig het minste reguardt sal worden genomen maar dat dese alleen sal bestaan.

Ende op nieuws disponerende soo hebben de coparanten malkander over ende weder de eerst stervende (p.4) de langstlevende van haerluijden genoemt ende gestelt tot sijn ofte haar eenige erfgenaam van alles ingeval geen kint of kinderen uijt dit haarluijden huwelijk verwekt op 't overlijden van de eerst stervende in levende lijve bevonden werden.

Ende bij aldien in dit geval hij Testateur de eerst stervende mogte sijn en sijne moeder Maria Carnelia Heerel als dan in leven is soo institueert hij Testateur de selve sijne moeder als dan tot sijne mede erfgenaam in de legitime portie sonder meer.

Maar als op 't overlijden van (p.5) de eerst stervende kint of kinderen van haarluijden comparanten in leven is of sijn, soo institueeren de comparanten de selve tot erfgenaam, ofte erfgenamen in der selver Legitime portie, ende de langstlevende tot eenige ende volkomene erfgenaam van al het overige dat de eerst stervende naelaten sal niets uijtgesondert, met volle regt van erfstellinge; dus sal de langstlevende de selve kint
of kinderen onderhouden en van alles naer staatsgelegentheijt versorgen tot mondigen dagen of huwelijken staat van de selve kint of kinderen toe, en als de selve mondig of met genoegen van de langstlevende getrouwt sullen sijn sodanige uijtstellinge (p.6) mede geven, veel of weijnig als de langstlevende alleen sal gelieven goet te vinden sonder tegen seggen van ijmant onderhevig te sijn, al het welke de selve kint of kinderen sal valideren tot voldoeninge en in plaetse van der selver legitime portie: sullende de langhstlevende inmiddels aan niemant ter weerelt eenige staat of inventaris behoeven te geven, veel min borgh voor eenige mindering stellen of Reekening en verantwoordinge doen waer van de comparanten malkander enuiseren alsoo sij luijden comparanten alles aen de langstlevende wil hebben (p.7) toevertrouwt, welke langstlevende mede sal wesen de enige voogt ofte voogdesse over de selve kint of kinderen met uijtsluijtinge van d.E. weeskamer daer het sterfhuijs mogte vallen en alle anderen die andersints ampts ofte bloetshalven haer in dese souden mogen moeijen met de selve kint off kinderen en haere goederen.

Naar gedaene voorlesinge hebben de comparanten verklaart sulx alsoo te wesen haerluijden laetste wil begerende dat het selve sal moeten bestaen als Testament codicil ofte soo 't best kan bestaan.
Aldus gedaen int bij sijn van Steven Doesjan en Adriaan Doesjan burgers alhier als getuijgen

Pieter Ott
Maareje Sloos
Steven Doesjan
Adriaan Doesjan

Quod Testor
E. Langewagen, notarisGeen opmerkingen:

Een reactie posten