zondag 30 juni 2013

1751 Augustus 20 erfenis oom Jan Bont

N.A. HOORN 2444, 20-8-1751 notaris Dirk Krab

56
Op heden den 20 aug. anno 1751 compareerden voor mij Dirk Krab openbaar notaris etc ende voor de naargen[oem]de getuygen sr: Johannes Brinkink in huwelijk hebbende de eerbaare Jannetje Sloos ende deselve Jannetje Sloos ten dese met haere man geadsisteert ende tot het naarvolgende mede geauthoriseert ende sr: Pieter Otto in huwelijk hebbende de eerbaare Maritje Sloos ende deselve Maritje Sloos ten desen mede met haere man geadsisteert ende tot het naarvolgende geauthoriseert welke comp[aran]ten wonaghtigh binnen dese stadt mij notaris bekent verklaarden, de goederen die sij compten: met malkanderen in gemeenschap hebben beseten afgekom van haere ouders, als mede de goederen afgekomen ende door de compten: geerft van haar oom Jan Bont, nuw omtrent twee jaren geleden te hebben geschift gescheyden ende verdeelt sulx ende in dier voegen, dat ieder van de comparanten daar van sijne geregtige portie ende aandeel bekomen ende ontfangen heeft sonder dat er tusschen de compten: iets in gemeenschap is behouden belovende ieders aangedeelde gerustelijk ende vredigdelijk te sullen laten possideren ende besitten, sonder daar tegens iets te doen off gedogen gedaan te worden in regten, noch daar buyten affstandt doende ten dien eynde van relieff reductie herdeeling ende alle middelen des regte hier tegen practicabel, ende dewijl ten tijde der verdeelinge geen behoorlijke acte van deeling is gepasseert soo verklaarden de compten: dese acte te passeren over ende weder voor een volkomen acte van quitantie ende indemnieteyt, dat den een tot laste van den anderen sijn aanbedeelde en nae sig genomen goederen, ende capitalen niet te pretenderen ofte te eyschen heeft verbinde sij compten: over ende weder haere personen en goeden als naar regten ende op dat dese ten allen tijden soude strekken tot bewijs soo hebben sij compten: hier van gemaakt dese acte in form dat aldus passeerde binnen Hoorn ten presentie van sr: Adrianus Brouwer ende Teodorus Staveringh als getuygen
[Was getekend:]
Johannes Brinkink
dit + merk is bij Jannetje Sloos selff gestelt
Pieter Otte
Maarje Sloos
Adrianus Brouwer
Theodorus Stavering
Mij present
Dirk Krab openb. nots.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten