woensdag 6 juni 2018

1813 verdeling erfenis Ott-Klomp

Notarieel Archief Hoorn 2774 - 26-6-1813


Voor Claas Boldingh, keizerlijk notaris te Hoorn, hoofdplaats van het arrondissement Hoorn, departement der Zuiderzee, en in tegenwoordigheid der ondergeteekende getuigen, zijn gecompareerd
 • Pieter Ott, landman te Abbekerk.
 • Klaas Langereis, bakker aan de Bangert onder Oosterblokker, als in huwelijk hebbende Maartje Ott.
 • Eldert Schoen, landman te Obdam, als in huwelijk hebbende Aaltje Ott.
 • Joris Ott, landman te Hobrede.
 • Alewijn Ott, bakker te Barsingerhorn.
en Gerrit Engelberts, bakker te Hoorn en Klaas de Wit, schoolonderwijzer te Zwaag, beiden als voogden over de minderjarigen Trijntje Ott en Marijtje Ott, welke qualiteit hun is opgedragen bij dispositie van schepenen der stad Hoorn, van den agt en twintigste Mei, agttien honderd tien [28-5-1810], volgens extract uit de poortersrolle ons notaris vertoond en dadelijk terug gegeven.

Zijnde zij Pieter, Maartje, Aaltje, Joris, Alewijn, Trijntje en Marijtje de enige nagelatene kinderen, en alzoo algehele erfgenamen ab intestato van wijlen hunne ouders Jan Ott en Marijtje Klomp, indertijd echtelieden gewoond hebbende te Wognum en aldaar overleden, laatst genoemde den veertienden july agttien honderd vijf [14-7-1805], en de eerstgenoemde den agtsten mei agttien honderd tien [8-5-1810].

En gaven de comparanten te kennen, dat de vaste goederen, tot de nalatenschap van gemelden Jan Ott en Marijtje Klomp behoorende op regterlijk gezag waren verkogt, de penningen daarvan geincasseerd, en uit het provenu van dien en van de roerende goederen de schulden en lasten des boedels betaald en deze nalatenschap alzoo gebragt tot liquiditeit en in staat van deeling, dat zij als nu waren geresolveerd om overtegaan tot de scheiding, ten welken einde alhier wordt genoteerd, dat het te verdeelene bestaat in
 • Een certificaat tot een kapitaal van duizend gulden (een en twintig honder francs) in de publieke doorlopende schuld van Holland, rentende tegens twee en een half ten honderd in het jaar, onder meerder ingeschreven in het grootboek van dezelve schuld ten namen van Dirk Jan Voombergh en Willem Borski te Amsterdam, getekend No. C2402.
 • Een dito in alles als vooren No. C2403.
 • Een dito in alles als vooren No. C2404.
 • Een dito in dezelfde schuld, tot een kapitaal en rentende als voren, ingeschreven ten namen van Jacob Saportas, Pieter Jacobus le Jolle en Johannes Buys, getekend No. 6331.
en alzoo tezamen vierduizend guldens (agtduizend vierhonderd francs) gerekend à elf en een half percent negenhonderd zes en zestig francs: f.966,-
Negen maanden interessen, twee en vijftig francs, vijftig centimes: 52,50
en in contanten vijfduizend, driehonderd drie francs, vijfenvijftig centimes: 5303,55
Totaal zesduizend driehonderd twee en twintig francs, vijf centimes: f.6322,05
't welk in zeven gelijke portien moet worden verdeeld, komt alzoo elks aandeel
Negenhonderd drie francs, vijftien centimes: f.903,15
en wordt over zulks
 • aan den comparant Pieter Ott voor zijn aandeel toegesch... in contanten eene somme van negenhonderd drie francs, vijftien centimes: f.903,15
 • aan Klaas Langereis als in huwelijk hebbende Maartje Ott, in contanten, gelijke somma: f.903,15
 • aan Eldert Schoen als in huwelijk hebbende Aaltje Ott, mede in contanten, gelijke somma: f.903,15
 • aan Joris Ott insgelijks in contanten, gelijke somma: f.903,15
 • aan Alewijn Ott als voren in contanten, gelijke somma: f.903,15
Aan Gerrit Engelberts en Klaas de Wit als voogden over Trijntje en Marijtje Ott, en over zulks ten behoeve van dezelve hunne pupillen:

De vier certificaten hierboven breeder omschreven, tezamen tot een kapitaal van vierduizend guldens (vierentachtig honderd francs) à elf en een half percent negenhonderd zes en zestig francs: f.966,-
Negen maanden interessen, twee en vijftig francs, vijftig centimes: 52,50
en in contanten eene somma van zeven honderd zevenentachtig francs tachtig centimes: 787,80
 • Totaal achtienhonderd zes francs, dertig centimes: f.1806,30
En verklaarden partijen persisteerende bij gemelde verdeeling, daarmee te nemen volkomen genoegen, bekennende een iegelijk van hun zijn hiervoren toe en aanbedeelde te hebben ontvangen en na zich genomen, en daarvan ten vollen te zijn betaald en voldaan, quiteerende elkander deswegens, met belofte om deeze acte gestand te doen en elkanderen den effect van dien te doen en laten genieten en te helpen vrijworden?, als volgens de wet in gevalle van boedelscheiding.

Gedaan en gepasseerd te Hoorn, ten kantore van gemelden notaris, den zesentwintigsten Juny, achttienhonderd dertien in tegenwoordigheid van Jan Way poorter en Dirk Stroombergh timmerman, beiden te Hoorn als getuigen hiertoe verzocht.

en hebben partijen, de getuigen en notaris na gedane voorlezing de minute dezes geteekend, welke onder bewaringen in bezit van genoemde notaris Boldingh is gebleven.

[w.g.] Pieter Ott, Klaas Langerijs, Eldert Schoen, Joris Ott, Aalwijn Ott, Gerret Engelberts, Jan Way, Claas de Wit, Dirk Stroomenbergh, Claasd Boldingh notaire

===============

NB zie ook: 
NAH 2768 - 19-2-1820 (No. 63) - Afrekening Trijntje Jans Ott (22 jaar, 6 jaar vóór huwelijk)
NAH 2769 - 19-5-1821 (No. 110) - Afrekening Marijtje Ott (bijna 22 jaar, 2 weken na huwelijk) en C. Middelbeek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten