woensdag 1 februari 2017

Maritje Sloos ~ voorouders en familie

kwartierstaat Maartje Sloos
Cornelis ? ? ? ? ? ? Trijn Claesz Hoeckes ? ? ? ? ? ? ? ?
Jan Cornelisse Kistemaecker
?-1678
? Passchier? Pietertje Jans Cornelis ? IJsaack ?
Cornelis Jansz (Kistemaker/ de Wit)
 ?-1699
Maartje Passchier(s)
 ?-1703
Reijnder Cornelisz (Tollinga/ van Vrieslant)
?-1721
Jannetje IJsaacks (van Seeland)
?-1709
Jan Cornelisz (Sloos)
?-1722
Aaltje Reijnders (Tollinga)
1684-1734
Maartje Sloos
1715-1790
Inleiding hier. (onderstaande is nog in bewerking)

Gebruikte afkortingen:
z.v. / d.v. - zoon/ dochter van
ged. / geb. - gedoopt/ geboren
begr./ ovl. - begraven/ overleden
geh./ gesch. - gehuwd/ gescheiden
hertr. - hertrouwd
rf. - Gereformeerd, later ook genoemd Nederlands Hervormd
NH/ RK - Nederlands Hervormd/ Rooms Katholiek
won. - wonend/ woonachtig te
verm. - vermoedelijk
N.N. - nomen nescio: name unknown
jm/ jd - jongman/ jongedochter, d.w.z. niet eerder gehuwd geweest

codes tussen hoekige haken: [aaa/bb] verwijzen naar DTB Hoorn

Om inzicht te krijgen in het inconsequent gebruik van familienamen in de eerste generaties, worden zoveel mogelijk de bronnen getoond.

Ene ongehuwde Jan Jansz Bont (impost ovl. 1-3-1742, aang. Claas Tromp, begr. 2-3-1742 Gr. Kerk, koor 121) liet - na zijn testament diverse malen aangepast te hebben - een grote erfenis na aan Maritje, Jannetje en Pietertje Sloos. Relevante data:
29-10-1738 NAH 2412 (erfgenamen: Maritje, Jannetje en Pietertje Sloos)
3-4-1739 NAH 2486 (transport)
21-4-1739 NAH 2413 (nu tevens erfgenaam: Cornelis Sloos, Cornelis Beschier, Saartje Pot)
9-10-1739 NAH 2413 (erfgen.: Cornelis, Maritje, Jannetje en Pietertje Sloos)

NB nog uitzoeken relatie Beschier-Sloos (Neeltje Hendriks en Cornelis Beschier/ Neeltje Beschier aang. ovl. Jan Sloos in 1745)

### Sloos ###

NB een deel van de gegevens over de familie Sloos ontving ik van de heer G.A. Sloos van Familie-Archief Sloos.

We beginnen hier met de grootouders van Maritje Ott-Sloos, omdat haar tante Pietertje Kramer-Sloos, en diens kinderen voorkomen in diverse stukken m.b.t. de familie Ott.

Ik heb veel nieuwe informatie gevonden over de oudste generaties, onder andere het familiegraf in de Grote Kerk (noordzij 419), waar begraven zijn:

1666, 30 oktober: kind van Cornelis Janse - zoon
1670, 27 januari: kind van Jan Janse Bont - relatie?
1678, 14 september: Jan Cornelisse Kistemaecker - grootvader
1699, 8 mei: Cornelis Jansz (Kistemaker/ de Wit/ Sloos?) - vader
1703, 29 juni: Maritje Passchier(s) - moeder
1703, 18 oktober: Trijntje Jans, wed. Jan Jansz Bondt - relatie?
1709, 21 maart: Cornelis Kramer (4 maanden oud) - kleinzoon
1721, 12 januari: Jan Jansz Sloos (5 dagen oud) - kleinzoon
1731, 22 januari: Passchier Cornelisz (de Wit) - zoon


(bron, met dank aan de forumleden van watstaatdaer voor hulp bij de transcriptie) 

Nombre 419//
Trijn ende Brecht Claes Hoeckes met haer susters-kinderen/ [: tantezeggers]
ende Jacob en Aef Sasses, aengegeven op den 18 februarij/
anno 1623.//

Op den 26 febr(uarij) 1707 hebben Aefje Reijersz en Passchier Cornelisz gedaen blijcken dat dit graff/
althous in eijgendom was competerende voor de eene helfte aen Aefje Reijersz voorn(oemt),/
eenige dochter van Aeltje Jansz dochter van Trijn Claesz Hoeckesz voorn(oemt), ende voor de wederhelfte/
aen Passchier, Jan ende Pieterke Cornelisz Passchier, kinderen van Marijtie Passchiers/
eenige dochter van Pieterke Jansz die mede een dochter was van Trijn Claesz Hoeckes/
hier boven genoemt, zijnde Brecht Claesz Hoeckesz sonder nasaet overleden.//

(een briefje gegeven 20 jan(uari) 1731)

A(nn)o 1759 den 1 decemb(er) vermits de non comparitie van de gein=
teresseerdens tot betalinge van de onkosten der verhoging van/
1759 van dit bovenstaande graf, is hetzelve volgens resolutie/
van de Heeren Burgemeesteren vervallen aan de Kerk.//

~ ~ ~

voor-IA) Jan Cornelisse Kistemaecker, begr. impost 4-9-1678  Grote kerk noordzij 419 (3:-:-) [82/98]

~ ~ ~

IA) Cornelis Jansz (Kistemaker/ de Wit/ Sloos?), z.v. (voor-IA) Jan Cornelisse Kistemaecker en ..., imp. begr. 5-5-1699 (aang. Bastiaen Otto; 3:-:-), begr. 8-5 Grote Kerk Noordzij 419 (als "Cornelis Jansz de Wit" 5:-:-), won. Agterom Hoorn, bij tr. j.m. op het Noort;
huw.afk. 2-7-1661 (geh. 17-7)
Marijtje/ Maartje Passchier(s), d.v. ... en Pietertje Jans; impost begr. 27-6-1703 (aang. Bastiaen Otto 3:-:-) begr. 29-6 Grote Kerk Noordzij 419 (5:-:-), bij tr. j.d. op de Haven, aangekomen als lidmaat "op hare belijdenisse 16-3-1672, tegelijk met Bastiaen Otte en zijn echtgenote.
Kinderen:
 1. ?(kind van Cornelis Janse, begr. 1-4-1662 Grote kerk noordzij fl. 1:10)? evt. doop zoeken
 2. (kind, begr. 30-10-1666 Grote Kerk noordzij 419 fl. 1:10) evt. doop zoeken
 3. Jan Cornelisz (Sloos) => zie II.1
 4. Passchier/ Beschier Corneelisz de Wit, begr. 22-1-1731 Grote Kerk Noordzijde 419 (6:-:-) (?vader van Cornelis Beschier geh. 1734 Neeltje Hendriks en Jan Beschier geh. 1737 Aaltje Sluijs?)
 5. Pietertje Cornelis (Sloos), ged. rf. 27-6-1675 Hoorn => zie II.2

[65/344] 2-7-1661 huwelijksafkondiging in de kerk: "Cornelis Jansz jongesel van Hoorn wonende by 't Noort ende Maertie Passchiers jongedochter mede van Hoorn wonende op de Haue [:haven]/ attestatie om buijten te trouwen den 17 july 1661"
[16/12] 16-3-1672 lidmaten rf.: (aangekomen ... op hare belijdenisse) "Bastiaan Otten van Bommel en sijn huijsvrouw Lijsbet Pieters van Hoorn. Maritje Paschier van Hoorn"
[8/240] 27-6-1675 doop: "Pietertie ~ Cornelis Hansz Kistemaker en de moeder Marijtie Passchiers en de doopget. Aefie Reijers?"
[103/76] 5-5-1699 imp. begr.: "ontfangen van Bastiaen Otto wegens 't lijck van Cornelis Jans Kistenmaker tot geen 2000 zijnde gegoet 3:-:-"
[83/39] 8-5-1699 begr. Grote Kerk: "noortzijd 419 Cornelis Jansz de Wit l.s. 5:-:-"
[104/49] 27-6-1703 impost begr.: "Bastiaen Otto heeft betaalt wegens t lijck van Marijtje Passchiers tot geen 2000 sijnde gegoet 3:-:-"
[83/51] 29-6-1703 begr. Grote Kerk: "noordzijd 419 Marijtje Passchier l.s. 5:-:-"

[83/126] 22-1-1731 begr. Grote kerk: "no.zijd 419 Beschier Corneelisz de Wit l.s. 6:-:-"


IB) Reijnder Cornelisz (Tollinga/ van Vrieslant), begr. 26-5-1721 Hoorn Grote kerk noordzij 500 (impost 24-5); deurwaarder won. Prooststeeg, bij tr. j.m. van Vrieslant;
huw.afk. 2-5-1676 Hoorn (beide won. Achter de Vest)
Jannetje IJsaacks (van Seeland), begr. Grote kerk noordzij 499: 14-5-1709 (impost 13-5 6:-:-); bij tr. j.d. Amsterdam (?d.v. Isaack Seeuwens, 28 jr., geh. 2-4-1637 Amsterdam-kerk Jacomine Werbroeckx, 31 jr.?)
NB Reyn Tollinga, herbergier te Suameer (Friesland) geh. Louts/ Lutske Jelles, NA 12-8-1615, 11-9-1620.
Kinderen ged. rf. Hoorn:
 1. Isack, 20-6-1677
 2. Cornelis, 19-2-1679
 3. Aaltje Reijnders (Tollinga), 18-4-1684 => zie II.1
[66/256] 2-5-1676 huwelijksafkondiging in de kerk: "Reijnder Cornelisz jongesel van Vrieslandt woonende Achter de veste en Jannetie Isacks jongedochter van Amsterdam woonende mede Achter de veste/ getrout van ds. Nieuwstat (?) den 4 julij 1677"
[8/268] 20-6-1677 doop: "Isack ~ Reijnier Cornelisz van Vrieslant en de moeder Jannetie Isacks van Seelant"
[8/291] 19-2-1679 doop: "Cornelis ~ Reijnder Cornelisz en de moeder Jannetie Isacks"
[8/345] 18-4-1684 doop: "Aeltje ~ Reijnier Cornelisz ende moeder Jannetje Ysaacks getuijge Antje Theunis"
[105/52] 13-5-1709 imp. begr.: "Reijnier Tollinga heeft betaelt wegens het lijck van sijn vrouw Jannetie ... tot geen 6000 gl. gegoet 6:-:-"
[83/71] 14-5-1709 begraven Grote Kerk: "noortzijd 499 Jannetie IJsacks 13:10:-"
[107/74] 24-5-1721 impost begraven: "Jan Sloos heeft betaald wegens 't lijk van Reijnier Tollinga alhier overleden, verkt. ut.s. 3:-:-"
[83/101] 26-5-1721 begraven Grote Kerk: "no.zijd 500 Reijnier Thollinga 1:h:gr 13:10:-"


~ ~ ~
NA 1714 Jan Sloos en
(broer?) Passchier Cornelis


II.1) Jan Cornelisz (Sloos) (?-1722), z.v. (IA) Cornelis Jansz (Sloos/ Kistemaker) en Maritje Passchiers, begr. 28-1-1722 Hoorn Grote Kerk (impost 27-1); bij huwelijk jongman op 't Agterom;
geh. 23-10-1705 Hoorn (door ds. Hondius, gaarder 3:-:-)  
Aaltje Reijnders/ Reijniers (Tollinga) (1684-1734), d.v. (IB) Reijnder Cornelisz Tollinga en Jannetje IJsaacks van Seeland, ged. rf. 18-4-1684 Hoorn, begr. 25-8-1734 Hoorn Grote Kerk, lidmaat na belijdenis 20-9-1702; bij huwelijk jongedochter in de Prooststeeg, bij ovl. weduwe op het Oude Noord (Westzijde).
Kinderen (doop gereformeerd Hoorn):
(NB vermoedelijk waren er meer kinderen, o.a. een Reinier?)
 1. Cornelis Sloos, 27-11-1707 => zie III.1.1
 2. (Jannetje, 8-6-1710; ovl. voor sep. 1712)
 3. Jannetje Sloos, 13-9-1712 => zie III.1.3
 4. Maritje Sloos, 20-6-1715 => zie III.1.4
 5. (Jan, 12-1-1721, begr. Gr. Kerk Noordzij 419 17-1-1721, impost 16-1)
[16/74] 20-9-1702 belijdenis rf.: "Aaltje Tollinga j.d. van Hoorn"
[104/19] 23-10-1705 impost trouwen: "Jan Cornelisz Sloos bruijdegom en Aaltie Reijnders Tollinga bruijt verklarende als vooren [tot geen 2000 gegoet te zijn] hebben betaalt 6:0:0"
[9/232] 27-11-1707 doop: "Cornelis ~ Jan Cornelisz ende moeder Aaltje Reijnders"
[9/258] 8-6-1710 doop: "Jannetje ~ Jan Cornelisz ende moeder Jannetje Reijniers" (zal vergissing van schrijver zijn geweest)
[10/4] 13-9-1712 doop: "Jannetje ~ Jan Cornelisz ende moeder Aeltje Reiniers"
[10/30] 20-6-1715 doop: "Maritje ~ Jan Cornelisz ende moeder Aeltje Reijniers"
[10/77] 12-1-1721 doop: "Jan ~ Jan Sloos de moeder Aelij Tollinga"
[107/68] 16-1-1721 imp. begr.: "Jan Sloos heeft bet. wegens 't lijk van sijn soontje Jan Sloos alhier overleden 3:-:-"
[83/103] 28-1-1722 begraafregister Grote Kerk: "Jan Sloos [noordzijde] 419 l:s: (?) 6:-:-"
[107/86] 27-1-1722 impost begraven: "wegens 't lijk van Jan Cornelisz Sloos alhier overleden 3:-:-"
[83/134] 25-8-1734 begraafregister Grote Kerk: "Aaltje Tollinga Noordzijde ... kerk 34/ 1 huurt graf 13:10:-"


II.2) Pietertje Cornelis (Sloos) (1675-1750), d.v. Cornelis Jansz (Sloos/ Kistemaker) en Maritje Passchiers (van Brussel?), ged. rf. 27-6-1675 Hoorn, begr. 20-2-1750 Hoorn Grote Kerk (impost 17-1), porcelijnverkoopster (1727), bij tr. j.d. Agterom [testatment 18-5-1745; NAH 2418 van Beek, online 182-184/431; ze ondertekent met kruis];
geh. 26-11-1707 Hoorn
Pieter IJsacksz (Kramer), ovl. voor 1738, bij tr. j.m. Proofsteeg.
Kinderen ged. rf. Hoorn:
 1. (Cornelis, 11-11-1708, begr. 21-3-1709 Grote Kerk, Noordzij 419, 3:10:-)
 2. Maritje Kramer, 10-7-1714 => zie III.2.2
[104/34] 26-11-1707 impost trouwen: "Pieter IJsacksz bruijdegom met Pietertie Cornelisz beijd alhier, verklaerende tot geen 2000 gl. gegoet te zijn, heeft betaalt voor ieder drie gl. 6:-:-"
[9/243] 11-11-1708 doop: "Cornelis ~ Pieter Ysaksz ende moeder Pietertje Cornelis"
[10/20] 10-7-1714 doop: Maritje ~ Pieter Kramer ende moeder Pietertje Sloos"
[108/177] 17-2-1750 impost begraven: "Claas Tromp alhier [heeft betaald] wegens 't lijck van Pietertje Sloos ... tot geen 2000 gegoet 3:-:-"
[83/166] 20-2-1750 begraafregister Grote Kerk: "Pietertije Sloos [midden]-kerk 52 mz ls 8:-:-"

~ ~ ~

III.1.1) Cornelis Jansz Sloos (1707-1781), z.v. Jan Cornelisz Sloos en Aaltje Reinders Tollinga, ged. 27-11-1707 Hoorn, begr. 27-3-1781 Hoorn Noorderkerk; keerde in 1730 terug uit Amsterdam, in 1734 4000:-:- gegoed, meester zadelmaker op 't Noord, later kastelein in herberg "Het Vosje" aan de Rode Steen, tussen Proostensteeg en West (gekocht 2-12-1756 voor 4000:-:-, verkocht 21-4-1795 voor 3000:-:- aan dochter en schoonzoon Dirk Groen en Johanna Sloos), boonganger (1753-1781), keurman (1753, 1771, 1774, 1775), vinder van het vlees (1781), diaken (1734, 1748, 1749), kennelijk ook kaashandelaar, zie krante-advertentie;
geh. (1) 15-3-1733 Enkhuizen [testament bij not. Jb. v. Beek d.d. 4-9-1734; nog opzoeken]
Cornelia Neledoe (1714-1746), d.v. Lucas/ Luijt Neledoe (schepen Enkhuizen) en Hilletje Johannes Brandenburg (imp.begr. 18-2-1741), ged. 18-5-1714 Enkhuizen, begr. 7-4-1746 Hoorn Grote Kerk (gaarder 6:-:-);
NA 2388 - 15-3-1749
geh. (2) 16-3-1749 Hoorn/ afk. 22-2 Wormerveer, 1-3 Hoorn [huwelijkse voorwaarden en akte moeders erfbewijs NA 2388 Agricola - 15 en 19-3-1749]
Geesje van der Wal (Gesina/ Gusje) (?-1803), van Wormerveer, begr. 21-11-1803 Hoorn Noorderkerk, lidmaat per 18-6-1749.
Kinderen uit (1) (doop gereformeerd Hoorn):
 1. (Aaltje, 5-9-1734; begr. 24-9-1734 Noorderkerk 5:-:-)
 2. Johannes Sloos, 10-4-1736; schoolmeester en voorzanger te Aartswoud (1753-1757), Diemen (1757-1762), Hoorn; waarnemend schoolmr. en voorzanger te  Ouderkerk aan de IJssel (1765); schoolmr., voorzanger en koster  te  Noordwelle (1765-1766); idem te Ooltgensplaat (1766-1773) bron.
 3. (Aaltje, 6-4-1738; impost begr. 2-3-1739; 3:-:-)
 4. (Reinier, 13-9-1739; begr. 15-12-1739)
 5. (Hilletje, 9-5-1741; impost begr. 20-7-1741;6:-:-)
 6. Reinier Sloos, 27-9-1742 => IV.1.6
 7. (Lucas, 1-3-1744; begr. 11-8-1760 Noorderkerk 10:-:-)
 8. (Aaltje, 17-8-1745; impost begr. 5-9-1750; 6:-:-)
Kinderen zijn in de Noorderkerk begraven (steeds 5:-:-), naam niet genoemd,wel bij impost.
uit (2) (idem):
 1. (Jan, 5-4-1750; impost begr. 10-2-1751; 6:-:-)
 2. (Aaltje, 21-1-1752; impost begr. 15-3-1753; 6:-:-)
 3. Jan Sloos, 8-2-1754 (tweeling met 12.) => IV.1.11
 4. Hendrik Sloos, 8-2-1754; => IV.1.12
 5. Aaltje Sloos, 10-3-1758, ovl. 5-12-1824 Hoorn, ongehuwd.
 6. (Willem, 17-6-1760; impost begr. 11-10-1766 (3:-:-), begr. 13-10 NoorderKerk: kind van Cornelis Sloos, Rode Steen (NB lid gewapend vrijcorps met Dirk Groen: zie hier moet andere zijn)
 7. Johanna Sloos, 17-3-1762 => IV.1.15
 8. Lucretia Sloos, 28-7-1765 => IV.1.16
Amsterdamse Courant 2-2-1782


III.1.3) Jannetje Sloos (1712-1777), (Jannetien, Sloots) d.v. Jan Cornelisz Sloos en Aaltje Reinders Tollinga, ged. 13-9-1712 Hoorn, begr. 24-3-1777 Hoorn Noorderkerk;
geh. 19-9-1750 Hoorn/ ondertr. 13-9-1750 Harderwijk
Jan/ Johannes Willemsz Brinkink (?ged. rf. 29-9-1723 Utrecht, z.v. Willem Brinkink en Rebekka van Soelen?), ovl. na 1787; lidmaat Harderwijk per 5-4-1744;  boekverkoper Hoorn, koopt in 1753 huis  aan de Noordzijde van het Oost voor 350:-:-; volmagt aan P. Ott, J. Sloos en G. Timmer tot openb. verkoop huis en inboedel 28-10-1786, zie ook 12-5-1787 NAH 2641.
(geen kinderen bekend)

24-11-1745 - NA 2528, P. Warius: Maartjes zus en tante schreven hun naam niet

III.1.4) Maartje/ Maritje Sloos (1715-1790), d.v. Jan Cornelisz Sloos en Aaltje Reinders Tollinga, ged. 20-6-1715 Hoorn, ovl. 10-2-1790 Hoorn, begr. 12-2 Noorderkerk; voor huwelijk naaister met fourniturenwinkel;
geh. 3-8-1749 Hoorn (ds. Petrus Bakker/ gaarder 18-7/ gerecht 19-7)
Pieter Ott (Ot/ Otte/ Otto), (?-1798), geb. ca. 1725, ovl. 26-5-1798 Hoorn, begr. 30-5 Noorderkerk; meester kleermaker, gildevoogd (1768-1793) aan de Ramen te Hoorn.
Kinderen (meer details en vervolg zie hier):
 1. Bernard Ott (Barent), ged. RK 15-6-1750 Hoorn, ovl. 8-6-1772 Azie; scheepsjongen (1764)/ konstabelsmaat (1766, 1768) VOC.
 2. Aaltje Ott, ged. rf. 18-2-1753 Hoorn, begr. 27-5-1805 Hoorn; geh. 2-5-1775 Hoorn Gerrit Engelberts, bakker, geb. ca. 1750, ovl. 1-2-1827 Hoorn, z.v. Engelbert Gerrits en Anna Maria Janszen.
 3. Maria Ott (Marijtje), ged. rf. 12-1-1755 Hoorn, ovl. tussen 1803 en 1818; won. Utrecht, Arnhem, Hoorn, Wageningen, Den Haag (huishoudster bij officier 1798-'99), Leiden, Haarlem; geh. (1) 26-5-1782 Arnhem, gesch. 3-5-1799 Den Haag Evert Otto Van Raden, ged. 4-4-1755 Arnhem, ovl. 2-2-1799 Azie, z.v. Gilliam van Raden en Hendrina van Sprenkelaar, koopman te Arnhem/ soldaat VOC (1788); geh. (2) 16-6-1799 Alkmaar Michiel Wurckert, ged. 4-1-1758 St. Laurent (of Neurenberg), ovl. 9-6-1826 Brielle, z.v. Johann Christoff Wurckert en Clara Catharina N.N.; sergeant majoor, later werkzaam in militair hospitaal, resp. stadsportier te Brielle.
 4. Jan Ott, ged. rf. 19-2-1758 Hoorn, ovl. 8-5-1810 Wognum, begr. 12-5; o.a. schoolmeester, koster, voorzanger te Wognum; geh. 23-2-1783 Wognum Maartje Clomp, ged. 28-10-1762 Spanbroek, ovl. 14-7-1808 Wognum, begr. 18-7, d.v. Joris Clomp en Maartje Heijnen.

III.2.2) Maritje Pieters Kramer (1714-1745), d.v. (II.2) Pietertje Sloos en Pieter Kramer, ged. 10-7-1714 Hoorn, begr. 23-2-1745 Grote Kerk (8:-:-);
geh. 25-2-1736 Hoorn
Klaas Tromp, ovl. (impost) 21-2-1760 Hoorn (3:-:-), lidmaat rf. 19-9-1736 met att. van Oosthuizen.
Kinderen ged. rf. Hoorn:
Jan, Pietertje en Antje komen onder voogdij van Pieter Ott en Cornelis Sloos 22-2-1760: ORA4645, zie ook NAH2490: 13-4-1760, 8-1-1762, 16-2-1763 (3x)
 1. Jan Tromp, 25-12-1736 => zie IV.2.1
 2. Pietertje Tromp, 16-2-1738 => zie IV.2.2
 3. (Pieter, 29-3-1740, impost begr. 28-5-1740; 3:-:-)
 4. Antje Tromp, 29-1-1745 => zie IV.2.4

~ ~ ~

IV.1.6) Reinier Sloos (1742 -?), z.v. (III.1.1) Cornelis Jansz Sloos en Cornelia Neledoe, ged. 27-9-1742 Hoorn, ovl. tussen 1788 en feb. 1791; ondermeester (1761), resp. waarnemend schoolmeester (1763) te De Koog; schoolmeester te Nieuwpoort (tot 1768); schoolmeester, koster, voorzanger te Kortgene (1768-1773), later grossier in brandewijnen te Koog a/d Zaan (bron);
geh. (1) 18-3-1764 Zaandijk / ondertr. 17-2-1764 Nieuwpoort
Sijtje Mul/ Sijgje Mull,
geh. (2) voor 1781 (3-12-1779?)
Jannetje/ Jannitje Gerrits Schar(s), .
Kinderen uit (1):
 1. (Cornelis, ged. 8-6-1765 Nieuwpoort; ovl. voor dec. 1785)
 2. Albert Sloos, ged. 9-10-1768 Nieuwpoort => V.2
 3. Jan/ Johannes Sloos, ged. 28-6-1772 Kortgene (! get. Cornelis Sloos en Geesje van der Wal) => V.3
 uit (2) (geb./ ged. Koog aan de Zaan):
 1. Cornelia, 6/10-6-1781
 2. Aagje, 6/8-6-1783
 3. (Cornelis, 11/18-12-1785; ovl. voor 1788)
 4. Gerrit Sloos, 20/25-3-1787; verm. ovl. 18-3-1812 Amsterdam: 30 jaar, geb. Zaandam
 5. Cornelis, 17/21-9-1788, ovl. na 18-11-1791

IV.1.11) Jan Sloos (1754-1823), z.v. (III.1.1) Cornelis Jansz Sloos en Geesje van der Wal, ged. 8-2-1754 Hoorn, ovl. 1-7-1823 Hoorn; lidmaat per 16-9-1772, won. Groote Oost (1794), "agitator voor de zaak der radicalen" (patriotten)/ leider gewapende burgermacht in 1797 (zie artikel p. 56-59); actief in deze beweging samen met broer Willem en zwager Dirk Groen(!);
geh. 24-4-1785 Hoorn (afk. 8-4, vermogensklasse 300 tot 2000 gulden: 3:-:-, bruid prodeo)
Aaltje Ulder/ Elders, geb. 1756 Hoorn, ovl. 14-6-1822 Hoorn, d.v.
Kinderen ged. rf. Hoorn:
 1. (Geesje, 5-11-1786)
 2. Femmitje, 29-9-1789
 3. Geesje Sloos, 12-9-1794 (geb. 5-9), ovl. 17-2-1815 Hoorn 
 4. Christina, 12-9-1794 (geb. 7-9)
Oprechte Haarlemse Courant 17-7-1798


IV.1.12) Hendrik Sloos (1754-1785), z.v. (III.1) Cornelis Jansz Sloos en Geesje van der Wal, ged. 8-2-1754 Hoorn, ovl. 22-8-1785 Azie; ziekentrooster VOC: in dienst en vertrek 26-12-1784 op schip Afrikaan van kamer Enkhuizen, Kaap 21-4 tot 11-5, aankomst Batavia 13-7-1785;
geh. 5-8-1781 Enkhuizen, afk. 20-7 (impost 6:-:-, j.m. Korte Westerstraat/ j.d. Bagiujnestraat)
Geertje Boot, (? ovl. 5-12-1839 Enkhuizen 80 jaar: geb. 1759, ongeh. d.v. Jan Boot)
Kinderen ged. rf. Enkhuizen:
 1. Geesina, 24-2-1782, get.Gesina van der W.
 2. Pieter, 27-11-1783, get. Hilletje Doll (geh. 1782 wed./wedr. Enkh./Hrn. Jacob Troost)
 3. Cornelis, 10-4-1785, get. Gesina van der Wall


IV.1.15) Johanna Sloos (1762-1812), d.v. (III.1.1) Cornelis Jansz Sloos en Geesje van der Wal, ged. 17-3-1762 Hoorn, ovl. 20-3-1812 Hoorn (begr. 23-3 Grote Kerk);
geh. 26-4-1795 Hoorn (vermogensklasse 300 - 2000) ondertr. 10-4

Dirk Groen, (1762-1829), z.v. Willem Groen en Geertje Brugmans, ged. rf. 21-2-1762 Hoorn, ovl. 30-6-1829 Hoorn; eerder geh. 5-4-1783 Hoorn Antje Mos; hertr. 27-4-1814 Hoorn Antje Stieltjes, dienstmaagd, geb. 1776 Hoorn, ovl. 5-2-1847 Hoorn, d.v. Evert Stieltjes en Dieuwertje Winkel; logementhouder "Het Vosje" aan de Rode Steen te Hoorn, lid gewapend vrijcorps en actief patriot: zie hier; meester kleermaker (!?) volgens artikel p. 104.
Kinderen:
 1. Geertje Groen, geb. 13-7-1796 Hoorn (ged. 15-7), ovl. 24-2-1819 Hoorn.
 2. Gesina Groen, geb. 8-11-1797 Hoorn (ged. 14-11), ovl. 29-12-1854 Hoorn; geh. 25-6-1820 Hoorn Jan Schuit, geb. 4-2-1797 Hoorn, ovl. 30-11-1843 Hoorn, z.v. Dirk Schuit en Geertje de Graaf (zie verder)
 3. Cornelia Groen, ged. 15-12-1799 Hoorn, ovl. 3-3-1869 Hoorn; geh. 22-7-1821 Westzaan Pieter Grootes, geb. 1799 Westzaan, kantoorbediende (1821) fabrikant (1845, 1847, 1853) koopman (1847), z.v. Meijert Grootes en Lijsbeth Grootes (zie verder)
 4. Willemina Groen, geb. 20-10-1802 Hoorn, ovl. 12-2-1876 Hoorn; geh. 24-12-1823 Hoorn Cornelis Schuit, geb. 28-9-1802 Hoorn ,ovl. 29-3-1853 Hoorn, z.v. Dirk Schuit en Geertje de Graaf (zie verder)

IV.1.16) Lucretia Sloos (1765-1838), d.v. (III.1.1) Cornelis Jansz Sloos en Geesje van der Wal, ged. 28-7-1765 Hoorn, ovl. 16-4-1838 Leiden;
geh. 4-3-1792 Berkhout, ondertr. 17-2 Hoorn (jm/jd Hoorn 3:-:-)
Jan Pieter Passet (Johan Peter, Passett), officier o.a. te Kaap de Goede Hoop.
Kinderen:
 1. Maria Wilhelmina Passet, ged. rf. 1-12-1799 Langedijk
 2. Agatha Catharina Petronella Passet, geb. 1803 Kaap de Goede Hoop, ovl. ; geh. 10-11-1842 Leiden Carl Wilhelm August Daniël Steup, geb. 1813 Berlijn, z.v. George Philip Steup en Henriette Wilhelmine Heinemann
 3. Hester Petronella Passet, geb. 1804 Kaap de Goede Hoop, ovl. 29-11-1857 Amsterdam; geh. 4 mei 1836 Amsterdam Johan Daniël Hendrik Lindeman,geb. 1809 Amsterdam, ovl. 10-1-1844 Amsterdam, pakhuismeester en mobiel schutter, z.v. Jan Georg Lindeman en Maria Elisabet de Marre (zie verder)

IV.2.1) Jan Tromp (1736-1811), z.v. (III.2.2) Maritje Kramer en Klaas Tromp, ged. 25-12-1736 Hoorn, ovl. 1-3-1811 Hoorn (won. Vollerswaal, gaarder 4-3: gehuwd, 2 knd.uit 1 huwelijk; begr. 5-3 Grote Kerk 3:-:- Midden Kerk 52, graf op naam Klaas Tromp), zeeman VOC: hooploper (1754-'59), konstabelsmaat (1760-'61), konstabel (1762-'64), derdewaak (1765-'67: 300 gld aan Pieter Otto per obligatie; en '68-'69), onderstuurman (1770-'71), opperstuurman (1772-'76), schipper (1778-'80), kapitein (1782-'84); 
geh. (1) afk. 4-9-1767 Hoorn (jm/jd Hoorn), thuis getrouwd 10-1-1768
Marijtje Eubels (katholiek), imp. ovl. 9-10-1777 (3:-:-), begr. Grote Kerk 10-10 (8:-:-);
geh. (2)
Hendrina Sophia Smit ("Wilhelmina Sophia Smit" 1787, "Hendrina Maria Smit" 1819), imp. ovl. 25-11-1794 (30:-:-), begr. 28-11 Grote Kerk (?lidmaat angenomen 1776: Wilhelmina Cornelis Smit, van Hoorn?)7
Kinderen uit (2) ged. rf. Hoorn:
 1. ongedoopt kind, begr. 16-12-1785 Grote Kerk, impost 15-12; 30:-:-
 2. Nicolaas Tromp, 25-3-1787, ovl. 18-12-1819 Hoorn, grutter/ winkelier op het Noord; geh. Neeltje van Beek, ovl. na 1819.
 3. Wolterus, 22-2-1793 (geb. 19-2), begr. 15-8-1793 Grote Kerk
 4. twee kinderen: 28-11 en 1-12-1794 Grote Kerk

IV.2.2) Pietertje Tromp (1738-?), dv. (III.2.2) Maritje Kramer en Klaas Tromp, ged. 16-2-1738 Hoorn;
geh. 27-12-1766 Medemblik (imp. 6:-:-, jd/jm Med.)
Jacob Rijke, ged. 20-11-1735 Medemblik, imp. begr. 25-7-1789 Medemblik (3:-:-), z.v. Albert Rijke en Marijtje Jacobs; hertr. 22-2-1777 Medemblik (wedr./j.d. Med.) Grietje Schellinger
Kinderen ged. rf. Medemblik:
 1. (Maartje 25-12-1767 get. Lijsbet Rijke: zus van Jacob)
 2. Maartje 26-4-1769 get. Antje Tromp
 3. Anna Rijke 1-7-1770 get. L.R.; ondertr. 15-2-1794 Medemblik (j.m./j.d. Med.) Arien Schoon, z.v. Claas Schoon en Trijntje Broekhoven
 4. Jannetje 29-1-1772 get. L.R.
 5. Albert 16-5-1773 get. L.R.

IV.2.4) Antje/ Annetje/ Anna Tromp (1745-1815), dv. (III.2.2) Maritje Kramer en Klaas Tromp, ged. 29-1-1745 Hoorn, ovl. 25-8-1815 Hoorn, lidm. Hoorn per 17-3-1762 en later weer 19-6-1771;
geh. (1) 23-11-1766 Medemblik (afk. 7-11 Med., 8-11 Hoorn, j.m./j.d. Medemblik)
Klaas Schermer, ged. 1-9-1743 Medemblik, imp. begr. 8-5-1773 Hoorn (3:-:-), z.v. Barendina van Keppel en Gerrit Schermer;
geh. (2) 8-12-1776 Hoorn, afk. 23-11 (j.m. Sneek/ wed. Hoorn))
Wouter Gonneman/ Gonman, geb. 1754 Zwolle, ovl. 22-9-1816 Hoorn, z.v. Swerius Gonneman en Sara Rijkenberg; schoenmakersbaas op de Nieuwstraat, lidm. per 16-9-1784.
Kinderen uit (1) ged. rf. Medemblik:
 1. Gerrit, 16-9-1767
 2. Maartje/ Maria Schermer, 8-3-1769 get. idem; ondertr. 5-1-1788 Hoorn Johannes Verfailje (j.m. Alkmaar/ j.d. Medemblik, prodeo), z.v. ... en Anna Belkmeer (knd: Klaas ged. rf 5-11-1790 H.)
 

~ ~ ~

V.2 Albert Sloos (1768-1825), z.v. (IV.1.6) Reinier Sloos en Sijtje Mul, ged. 9-10-1768 Nieuwpoort, ovl. 22-1-1825 Zijpe; secretaris van het gemeentebestuur van Zijpe, griffier van het vredegerecht, openbaar notaris; won. het Zand (1813, 1814), Schagerbrug (1818, 1825);
geh. 21-10-1804
Johanna Regina Kluppel(l), geb. Den Haag (of Delft?) 1785, ovl. 21-5-1827 Zijpe;
Kinderen:
 1. Albertus Regnerus Sloos, geb. 1805 Den Haag, ovl. 1-2-1869 Winkel, notaris (1833), kantoorbediende den Helder; geh. 18-8-1833 Heemstede Maria Geertruida Harrebomée, geb. 1811 Heemstede, d.v. Abraham Harrebomée (schoolhouder) en Magdalena Catharina van Haffen (zoon: Reinier Cornelis Sloos, geb. 1837 Winkel, ovl. 11-12-1895 Winkel)
 2. (Johannes Melchior, geb. 1807, ovl. 8-7-1814 Zijpe)
 3. Johanna Louisa Frederika Sloos, geb. 1808 Den Haag, ovl. 27-12-1849 Winkel
 4. Reijnier Cornelis Sloos, geb. 1811 Amsterdam, ovl. 21-5-1876 Winkel
 5. Louis Bastiaan Frederik Sloos, geb. 17-4-1813 Zijpe
 6. Johannes/ Jan Melchior Sloos, geb. 7-9-1814 Zijpe, ovl. 23-2-1867 Wijchen, zonder beroep en ongehuwd.
 7. (Susette Regina, geb. 24-11-1818 en ovl. 9-12-1818 Zijpe)
 8. (Karel Gerard Fredrik, geb. 3-2-1821 en ovl. 10-5-1827 Zijpe)

V.3) Jan/ Johannes Sloos (1772-1837), z.v. (IV.1.6) Reinier Sloos en Sijtje Mul, ged. 28-6-1772 Kortgene, ovl. 18-6-1837 Hengelo, hoedemaker Zwolle (1823), stoelewinder/ stoelmaker (1827, 1837);
geh. 6-9-1795 Koog aan de Zaan
Sjouwke van der Veen (1771-1855) (Sjoutje/ Schourtje/ Jouwtje/ Jouwke/ Zouwtje), geb. 7-11-1771 Hindeloopen, ovl. 28-10-1855 Deventer, d.v. Jan van Veen en Wieske Pieters, stoelewindster (1827);
Kinderen:
 1. Sijtje Sloos, geb. 24-2-1796 Koog aan de Zaan, ovl. 14-2-1860 Hengelo, spinster; geh. 7-12-1827 Hengelo Gerrit ter Horst, geb. 1801 Delden, ovl. 14-4-1880 Lonneker, z.v. Aaltje ter Horst, wever (1827), daglooner (1856, 1868).
 2. Reinier Sloos, geb. 14-4-1798 Koog aan de Zaan
 3. Geziena Sloos (zie o.a. bron) dienstmaagd (1823) kreeg buitenechtelijke dochter Louisa 24-4-1823 Zwolle
 4. Cornelis Johannes Sloos, geb. 1811 Wijhe, ovl. 13-2-1878 Enschede, fabriekarbeider, won. Eschmarke/ Lonneker (1843); geh. 27-8-1840 Enschede Aleida Plumers, geb. 1812 Oldenzaal, ovl. 9-2-1880 Enschede, d.v. Gerrit Plumers en Christina Bloemen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten