maandag 19 augustus 2013

1798 07 18 echtscheiding Maria Ott(e)

Nieuws! (16 sept. 2015) zie nieuws over oudtante Maria Ott

Notarieel Archief Den Haag 4526-262 p.497
Maria Otte (Marijtje Ott) benoemt zaakwaarnemer t.b.v. echtscheidingsprocedure.
Haar echtgenoot Evert Otto van Raaden was al geruime tijd spoorloos [in 2017 bevond ik dat hij als soldaat met de VOC naar Indie is vertrokken en daar jaren later is overleden, zie elders].
Maria was huishoudster bij Lieutenant Colonel Abbema (1e Bataljon van de 3e Halve Brigade) te Den Haag.
Over deze Abbema is e.e.a. te vinden op internet (vb. zie onder).
In 1803 woonde/verbleef Marijtje/ Maria te Haarlem.Notarieel Archief 's-Gravenhage 4526—262, p.497 (23-3-1798)

Pro deo
No: 262
Volgens acte van het Hof van Justitie over het voormalig gewest Holland, in dato 23 maart 1798

Heden den 18e july 1798 compareerde voor mij Johannes Arend van Utzel, openbaar notaris, bij den Hove van Holland geadmitteert, in s'Gravenhage residerende, ter presentie van de nagenoemde getuigen

Maria Otten [43 jaar] huisvrouw van Evert Otto van Raaden‚ thans in dienstbaaren staat wonende bij dan Lt Collonel Abbema, in garnizoen alhier in den Hage, geadsisteert met Jan Willem van Alphen, procureur voor het Hof van Justitie over het voormalig gewest Holland, als bij acte van den zelven Hove‚ in dato 23 maart 1798, haar toegevoegden curator ad lites. [leider v.h. proces; vrij: advocaat]

Dewelke verklaarde bij deeze te constitu— (p.2) eeren en magtig te maken den voornoemden procureur Jan Willem van Alphen omme waar te neemen zodanige zaak of proces, als de comparante genoodzaakt is voor welgemelden Hove te sustineeren [standhouden/ voortzetten], als impetrante [eiseres] van mandament [opdracht] Rauwactie [zaak die voor een rechtscollege behandeld wordt], met de clausule [bepaling] van edide ad valvas curia [afkondiging a.d. deuren v.h. raadhuis] pro deo‚ ter eenre- op ende jeegens voornoemden Evert Otto Van Raaden gedaagde in het voorsz: cas [zaak], ter andere zijde, daarin alle dagen termijnen van regten waar te neemen en observeren, sententien [voorstel/ uitspraak] te versoeken, die te hooren pronuntieeren [bekendmaken], en de voordeelige te executeren; en voorts in omnibis ad lites [vrij: alles m.b.t. het proces]; alles onder belofte van approbatie [goedkeuring] en verband als naar rechten.

Aldus gepasseert in s'Hage, ter presentie van Jacob van Wierde en Bastiaan Siebrecht
als getuigen.
[w.g.:]
Maria Otte
J.W. v. Alphen 1798
J. van Wierden
J.A.V. Utzel notaris
B. Siebrecht 1798


Lt. Col. Abbema op het web, o.a., uit een brief over "de woelige dagen te Nieuwe Niedorp", october 1799:

"... Op eene dag zijn er door Winkel meer dan drieduijzent koeijen doorgegaan, alle door de Engelschen gerooft. Toen het gevegt 10 Oct. 's morgens voorviel, toen viel hier aan de Langereis, schuijn over ons huijs nademiddag een gevegt voor. Tot ons geluk toen hebben de Hollanders getriumfeerd en de Engelsehen zijn gevlucht. Daarop kregen wij Hollandsche militairen. Het was de Colonel Abbema met nog een adjudant, daar wij zeer wel mede in onze schik waren. Abbema is een aldervriendelijkst man en zijn adjudant was een goede kennis van Broeder Scheltinga; ..."
Bron: westfriesgenootschap.nl

Ook div. malen genoemd hier in "Dagverhaal der doormarcheerende troepen".

Let op plaatsnamen in fragment officiersboekje 1788:
In het eerste Bataillon Regiment van Efferen, van January 1780 in guarnizoen Bergen op den Zoom tot 12 April, van daar verder te Arnhem, dan met verlof te utrect e Environs tot November, van daar verder te Arnhem tot Maart 1787, terwyl het Bataillon reeds in November was gemarcheerd na Rheenen, tot 7 Aug. te Rheenen, tot dat, na op vier herhaalde reizen zyne dimissie te hebben gevraagd, door Crimineele Procedures gedwongen is geworden zich in het Camp by Zeyst te begeven, alwaar op herhaalde instantien zyne dimissie is geteekend door den gewezen Stadhouder op den 13 September, doch die hem eerst op den 4 October te er Aa is ter hand gesteld, verder te Wageningen gewoond tot de Revolutie in 1795; Als Grenadier Capitein tot Nov. 1786, verder als Capitein effectief tot 4 October 1787. (Toegevoegd: Als gepensioneerd Colonel in 1824 of 1825 te Maastricht overleden). (zie onder)
~~~ vergelijk:

Marijtje OTT (Maria Otte/ Otto/ Otten), dr. van (II.1), belijdenis Hoorn 1776, Utrecht 1782...Arnhem (Hoorn 1787) 1788...Wageningen (min.tot 1790), huishoudster 's-Gravenhage 1798/'99, Haarlem 1803, ged. (rf) 12-01-1755 Hoorn, overl. tussen 1803 en 1818,  
tr. (1) 26-05-1782 Arnhem, gescheiden 03-05-1799 's-Gravenhage 
Evert Otto VAN RADEN (van Raaden), koopman te Arnhem (verliet "vrouw en kind" eind 1787; in 1800 volgens zijn familie "absent en waarschijnlijk overleeden"), ged. 04-04-1755 Arnhem, zn. van Gilliam van Raden en Hendrina van Sprenkelaar.
tr. (2) 16-6-1799 Alkmaar
Michiel WURCKERT (Maghiel, Michael), sergeant majoor, later werkzaam in militair hospitaal, resp. stadsportier te Brielle; ged. 4-1-1758 St. Laurent (volgens overl.akte geb. te Neurenberg), overl. 9-6-1826 Brielle, zn. van Johann Christoff Wurckert en Clara Catharina N.N. (NB M.W. benoemde 27-11-1818 tot enige erfgename zijn inwonende dienstmaagd Johanna Petronella hasselman)
Kinderen (geref. ged.) VAN RADEN:
  1. henderina maria, ged. 26-1-1783 Arnhem, begr. 5-7-1783 Arnhem
  2. petrus, ged. 20-4-1786 Arnhem, begr. 6-5-1786 Arnhem
  3. jan, ged. 30-12-1787 Hoorn, vermoedelijk begr. 9-2-1790 Wageningen ("kind van vrouw van Raade")
~~~
Jacobus Carel Abbema
geb. Utrecht, 9 september 1749
ov. Haarlem, 16 maart 1835
Officier die als patriotgezinde in 1787 ontslag nam en in 1795 terugkeerde als luitenant-kolonel in het Bataafse leger. Vocht mee bij de invasie in Noord-Holland in 1799. Na zijn militaire loopbaan lid van de Staatsraad onder Lodewijk Napoleon en lid van de Rekenkamer.
In de periode 1807-1811: lid Staatsraad (1806-1810)
~ (veel meer info hier)


Jan Fredrik Abbema, luitenant collonel Infanterie en kapitein van een compagnie in het tweede battaillon etc. zie Not. akte 17-4-1776; ged. 7-11-1709 Utrecht, get. Geertruijd Dorothea van Golstijn, z.v. Andries Abbema, heer van Woudenberg, en baronesse Catharina Coenrada Bartholotti van den Heuvel;
tr. 8-5-1735 nh Utrecht
Jacoba Mathia Smitsaart, ged. 1-12-1709 Rhenen, d.v. Balthasar Smissaert en Constantia van Tol.
Kinderen:

  1. Andries Sijbrand Abbema, ged. 22-2-1736 Rhenen, z.v. Jan Frederik Abbema en Jacoba Mathia Smissaert
  2. Balthazar Elias Abbema, ged. 30-11-1738 Rhenen, z.v. Jan Frederik Abbema en Jacoba Matthia Smissaert
  3. Jan Frederik Abbema, ged. 24-4-1743 Rhenen, z.v. Jan Fredrik Abbema en Jacoba Mathia Smissaert
  4. Jan Jacob Valentijn Abbema, ged. 4-6-1747 nh Utrecht, z.v. Jan Fredrik Abbema en Jacoba Mathia Smissaart
  5. Jacob Carel Abbema, ged. 14-9-1749 nh Utrecht, ovl. 16-3-1835 Haarlem, z.v. Jan Freederik Abbema en Jacoba Mattina Smitsaert; tr. (1) 28-11-1781 Utrecht Louisa Elisabeth Testas; tr. (2) 4-11-1813 Amsterdam Isabelle Maria Smissaert, geb. 1752 Rhenen, d.v. Hendrik Smissaert en Anna Agneta van Brienen

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten