maandag 19 augustus 2013

1791 08 22 testament Pieter Ott

Notarieel Archief Hoorn 2658 akte 6 Matthijs Koper 22-8-1791 ~ testament Pieter Ott

de E. Pieter Ott‚ kleeremakersbaas‚ woonende binnen dese stad en zijnde aan mij Notaris bekend.

zijnde hij Testateur gesond van lighaam, gaande en staande, sijn verstand, oordeel en uitspraak wel hebbende en gebruijkende, sooals ons Notaris en getuijgen uitterlijk scheen en bleek.

dewelke verklaarde uit overdenking van de seekerheijd des doodts en de onseekere uure van dien, teraade geworden te zijn, van sijne nateletene goederen voorsienige te doen en sijn Testament te maken in maniere als volgt.

Eerstelijk herroept en vernietigd hij Testateur alle voorgaande Testamenten Codicillen en alle andere soorten van uitterste willens dispositien, die hij Testateur alleen, of met iemand anders voor dato deeses eenigsints gemaakt of gepasseerd en wel specialijk mede daaronder begreepen het mutueele Testament door hem Testateur en sijn overleedene huijsvrouw op den 30e Januarij 1770 ten overstaan van den Notaris Elbert Langewagen en getuijgen binnen dese stad gepasseert, niet willende dat deselve of eenige van dien, eenige de minste kragt of effect sal of sullen hebben, al waere het dat daarin eenige derogatoire clausulen mogten weesen vervat.

En alsoo op nieuws disponeerende, soo verklaart hij Testateur aan sijn oudste dogter met name Aaltje Ott te prolegateeren een somma van vierhondert guldens, geevende aan sijn voorsr. dogter dit Prolegaat voor haare gedaane diensten en oppassingen eerder.

En in 't overige van sijn nalatenschap verklaart hij Testateur te noemen en te stellen tot sijn eenige en algehele Erfgenaamen sijn drie kinderen met name Aaltje, Marijte & Jan Ott en bij overlijden van een van hun des sodanigens kind of kinderen in 's vaders of moeders plaatse bij representatie.

(p.2) Alles en in allen gevalle met eerbiedige uitsluijtinge van de Edele Heeren Weesmeesteren‚ mitsgaders alle geregten of andere Persoonen, soohier als elders, die sig eenig bewind of gezag in sijn Testateurs boedel of Sterfhuijs soude willen of kunnen aanmatigen.

laatstelijk verklaert hij Testateur aan hem te reserveren de magtenfaculteijt om bij geschrifte onder de hand, tzij door hem selve of door een ander geschreeven bij hem onderteekend, dit Testament te mogen veranderen, vermeerderen, verminderen, legaaten en andere schikkingen te maken en herroepen, Executeurs, voogden en administrateurs aan te stellen en te bedanken, sooals hij te rade sal worden, willende en begeerende dat het selve van die kragt en waarde sal sijn en gehouden sal moeten worden, eeden en in dier voege als of het selve hierin van woord tot woord
stond geinsereerd en uitgedrukt.

al het geene voorschreeven staat den Testateur sijnde voorgeleesen, verklaarde hij het selve te weesen sijn testament laatste en uitterste wil begeerende dat het selve alzoo sal worden agtervolgt en nagekomen, 't zij als Testament solemneel ten minsten als codicil ofsoo als het selve best naregten sal kunnen en mogen bestaan.

aldus gepasseerd te Hoorn voornoemd ten huijse van mij Notaris in presentie van Thijmen van Tongeren en Dirk van Hinten als getuijgen hiertoe verzogd.

Pieter ott
Thijmen v. Tongeren
Dirk van Hinten

Ms. Koper nots.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten