maandag 19 augustus 2013

1790 01 15 Pieternella Schelfergem 2

Zie ook hier.

Notarieel Archief Hoorn 2658 Matthijs Koper 15-1-1790
Verklaring Pieter Ott t.b.v. Pieternella Schelfergem/ Schelvergang/ -ging (lidm. rf Hoorn 15-6-1768 met att. Schiedam).
Cornelis Brouwer, lidm. door belijdenis 18-3-1767 rf Hoorn (afk. Hoorn), imp. begr. 10-1-1780 Hoorn (3:-), begr. Grote Kerk zuidzijde 433 (14:10).

VOC dienstverbanden:
Onderstuurman 27-9-1763 tot 15-6-1765: C.B. van Schiedam
Opperstuurman 19-8-1765 tot 27-7-1767: ,,
Schipper 20-12-1767 tot 2-6-1769: ,,
Schipper 12-5-1770 tot 2-11-1771: ,,
Schipper 20-10-1772 tot 27-9-1779: ,,
(wellicht meer)

Dit is tot nu toe de mooiste handtekening die ik van P. Ott gevonden heb.Notarieel Archief Hoorn 2658 (M. Koper) 15-1-1790

Een verklaring
No: 1

Op den 15e januarij des jaars 1790 compareerden voor mij, Matthijs Koper, notaris, bij den Hove van Holland geadmitteerd, te Hoorn resideerende en de nagenoemde getuijgen.

De E: Pieter Ott en Jan Pietersz Rotgans, beijde burgers en inwoonders binnen deese stad en van genoegsaame ouderdom om der waarheijd getuijgenis te geeven.

Dewelke ter requisitie van Pieternella Schelfergem weduwe en geinstitueerde erfgename van wijlen haars man Cornelis Brouwer, in leven schipper ten dienste der Oostind: Compagnie ter kamere deeser stad, volgens testament in dato 3 aug: 1760 voor den notaris Jan van Lijken en getuijgen te Schiedam gepasseert; hoe waar is.

Dat de deposanten seer wel kennen de requirante in deesen en weeten, dat de requirante met wijlen haar voorsz: man is getrouwt geweest en staande huwelijk bij elkanderen drie kinderen met naamen Huijbert, Maarten en Alida Brouwer hebben verwekt, dat de deposanten seer wel weeten dat voorn: Maarten Brouwer in qualiteit als jonge van f 5:-:-: in den
jaare 1772 met het schip Foreest na Oostindien is uitgevaaren zijnde ongehuwd jongman en volgens berigten in den jaare 1779 met het Oostind: Comp: schip Abbekerk op sijn thuijsreijse is verongelukt.

Verklarende sij deposanten laatstelijk meede ten behoeve van de requirante, dat haar voorn: oudste soon met naame Huijbert Brouwer in de jaare 1777 binnen de stad Amsterdam ook is overleeden, en dus de voorsz: Maarten Brouwer niet anders nalatende tot sijn eenige, universeele & algeheele erfgenaamen ab intestato dan sijn moeder voor de eene
en deszelfs suster voor de weederhelft.

Waarmede eijndigende hunne gegeevene verklaringen geeven voor reedenen van weetenschap, dat sij de bovengem: persoon seer wel kennen en hebben gekent en met deselve gehad en gehouden en nog houden met de requirante in deesen om (p.2) gang en verkeering, en voorts als in den text bereijd sijnde de deugdelijkheid van deese hunne gegeevene verklaringen des gerequireerd wordende nader met solemneelen eede te bevestigen.

Aldus gepasseert te Hoorn voornoemd in presentie van Cornelis van der Eeze en Anthonij Schippers als getuijgen.

Pieter Ott
Jan Pietersz Rotgans
Cornelis van der Eeze
dit is het (+) merk van Anthonij Schippers
M: Koper notaris

Oprechte Haerlemsche courant 10-02-1780

bijna identiek: Amsterdamsche courant 08-02-1780
Geen opmerkingen:

Een reactie posten