zondag 30 juni 2013

1756 September 26 volmagt Nicolaas Roos

N.A. HOORN 2490 (E. Langewagen) 26.9.1756

Desen 26 september Anno 1756
Compareerde voor mij Elbert Langewagen openbaar notaris bij den Ed: Hove van Hollant geadmitteert, binnen Hoorn residerende, ende de nabeschreven getuijgen.

Den E: Pieter Otto meester kleermaker binnen dese stadt, mij notaris bekent, welke comparant bij desen verklaerde te constitueren ende volmagtig te maken d' Heer Nicolaas Roos oppermandatoor van Comp: Werk volk op Batavia, omme sijn comparants persoon soo op Batavia, als op alle andere plaetsen in Nederlands India alomme te representeren, en sijn goet reght voor te staan, sijne saaken en goederen te regeren, administreren, te koopen, te verkoopen, soo roerende, als onroerende goederen, brieven van opdracht, en quijtscheldinge te doen opmaken, gelden op interest te trecken, schulden [p.2] in te vorderen, penningen te ontfanghen‚ quitantien te geven, ende voor namaning in te staen, wijders omme alle erffenissen en makingen een te vaerden, ofte niet
vervolgens met alle ende een ijder te handelen, te anorderen(?), transigeren, alle actens van wat natuur die mogen zijn te passeren, voor de naerkominge van dien hem comparant te verbinden, ook om in regten te verschijnen op ende jegens een ijgelijk soo eijsschent als verwerende, te procederen, en doen procederen, soo als naer stijle van de resp: regtbanck, vierscharen ofte hoven van justitie behoort gedaen te worden, de saek of saken ten uijt eijnde toe te vervolgen, te arresteren, interdueren, executeren als mede van de nadelige vonnissen te provoceren, ende generalijk soo in als buijten reghten alles uijt te voeren 't gunt hij comparant selffs tegenwoordigh zijnde souden vermogen te doen.
[p.3]
Houdende hij comparant mede voor in desen vervat indien in 't een of ander voorval enige nadere last vereijscht moght werden alsoo dese wert verleden voor generale, en speciale procuratie ad negotia, en ad lites, in der ruijmster forma, alles met maght van substitutie en belofte van approbatie, en ratificatie, onder verbant en submissie als naer reghten.

Aldus gedaen in 't bijzijn van Joost Pietersz en Pieter Fonteijn, burgers alhier als versogte getuijgen

Pieter Otto
Joost Pieters
Pieter Fonteijn
quod testor E: Langewagen nots:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten