zondag 30 juni 2013

1753 September 7 testament Maria Cornelia 'Herder' Herrel

Notarieel archief Hoorn 2445 acte 38 DIRK KRAB
(ontdekt 1-10-1987)

Op heden den 7 september anno 1753 compareerde voor mij Dirk Krab openbaar notaris ende voor de naargenoemde getuygen de Eerbaare Maria Cornelia Herder Weduwe van Ignatius Otto wonaghtigh alhier nij notaris bekent‚ siekelijk te bedde leggende dogh wel bij haar verstandt dewelke verklaarde uyte haar Vrije Wille ende sonder van iemandt misleijdt te sijn genegen te wesen van haare naar te latene goederen te disponeren ende te bevelen als volgt soo verklaarde sij testatrice om sonderlinge redenen haar gemoedt daar toe bewegende te prelegateren voor uijt te maken ende te bespreken aan haar doghter Anna Maria Otto een somma van 't sestigh gulden tegen het gene jaar soon Pieter Otto en Ignatius Otto rees hebben genoten en soo haare kinderen off derselver voogden met dese haare welmenende dispositie niet te vreden waren soo verklare sij haare andere kinderen tot erfgenamen te stellen in de naakte ende bloote legitime portie haar naar scherpheijt van regten competerende sonder meer ende stelt als dan tot haar eenige absolute ende volkomen erfgenaam haar gemelde doghter Anna Maria Otto met volle regten van erfgenaam stellinge ende met uijtsluijtinge van allen anderen stellende tot voogden over haer onmondige erfgenaamen de Heeren Aldert Lantman ende Gijsbert van Krimpen, omme na haar overlijden haar lijk een behoorlijke begraaffenisse aan te doen, ende sulx aan te doen, ende sulx verrigt hebbende haare gantsche nalatenschap tot gelt te maken, en gevende en demanderende aan haar soodanige verdere ample en breede magt als aan voogden maar eenigsints kan en magh werden gegeven met uijtsluijtingh van de weeskamer 't geregt ende allen anderen.

T geent voorschreeven staadt verklare sij testatrice te wesen haar uijtterste ende laaste wille begerende dat deselve alsoo stiptelijk sal worden naegekomen als testament codicil off anders soo als deselve best sal konnen bestaan.

aldus gepasseert in Hoorn voorsr ter presentie van Davit Kock ende Jan Berkhoudt als getuijgen

dit X merk is bij Maria Cornelia Herder selff gestelt
David Kok
dit + merk is bij Jan Berkhoudt gestelt
Mij Present Dirk Krab openbaar notaris


Geen opmerkingen:

Een reactie posten