zondag 30 juni 2013

1749 Augustus 29 Huwelijk Pieter Ott & Maritje Sloos

Notarieel archief Hoorn 2522-232 WORMBOUT VAN HOGEN 29-8-1749

(de comp. getuijgen tot geen 2000:- gegoet te zijn)

In den Naeme des Heeren Amen
Bij desen zij kennelijk dat in den jare a 1749 op den 29 augustus compareerden
voor mij Wormbout Van Hogen Openb Notaris bij den Ed Hove van Hollant geedmitteert, binnen Hoorn residerende ende de nabesr. getuijgen

D E Pieter Otto Meester kleermaker en sijn huijsvrouw D Eerb Maritje Sloos burgers binnen dese stadt mij notaris bekent, gesont van lighaemen en met goet
verstant, dewelke uijt overdenkinge van de sekerheijt des doots en onsekere uure
van dien, verklaarde alvorens haer onsterffelijke ziele te recommenderen inde genadige en barmhertige handen Godes, en hare doode lighamen een Christelijke begravinge; dat haer laeste en uijtterste wille, sonder dat sij comp[arant]en daer toe sijn misleijt (soo sij seijde) sal bestaen in t gunt volgt;

Eerstelijk herroepen de comparanten doen te niet alle sodanige testamentaire, ofte andere uijtterste dispositien‚ als door de comp. voor dato deses mogten wesen gepasseert, niet willende dat een van dien het minste effect sullen genieten

Waarop dan koomende ter dispositie soo verklaere de comp. malkanderen over ende weder over ende sulks den eerststervende de langstlevende te institueeren ende bij desen te stellen tot sijn ofte haer Erfgenaem, van alle het gunt de eerststervende met er doodt sal komente ontruijmen en natelaten‚ dog soo den testateur den eerststervende mogt sijn, en sijn ouders Ignatus Otto, en Maritje Cornelis beijde wonagtig binnen dese stadt, te samen of een van beijden als dan in leven sijn, in dat geval soo stelt en institueert den testateur deselve sijne ouders of die van deselve als dan in leven sal wesen tot sijn testateurs mede erfgenaam in de bloote legitima portie, sonder meer haer naer regten competerende sulks alles met volkomen regt van erfstelling en uijtsluijtinge van allen anderen.

Naer dat het gunt voorsz is aen de comp. van woort tot woort sijnde voorgelesen verklaerde de selve daarin te sijn vervat haer laeste en uijtterste wille begerende dat 't selve nae haer doodt sal bestaan als testament codicil ofte soo 't selve best naer regten sal kunnen en mogen bestaan all waren alle solemniteijten niet waargenomen.

Aldus gedaan ten huijse van de comparanten int bijsijn van Alexander Lippits* en Jacob Mullers burgers alhier als versogte getuijgen

Pieter Otto
Maartj Sloos
Alexander Lippits
Jacob Mullers
Qoud Testor Wormbout van Hogen, Notaris

[* aantekeningen Lippits, zie onderaan]

Alexander Lippits/ Alesander/ Aliksander Lippes, ged. rk 9-2-1698 Indoornik, z.v. Theodorus Lippitz en Willemina Vermeer, imp. begr. 20-9-1762 Hoorn fl.6, begr. 21-9 Gr. kerk middelkerk 79, fl.8;
otr. 09-10-1728 Hoorn/ geh. 24-10-1728 stadhuis Hoorn (j.m. Oude Noort Hoorn, afk. Randwijk/ j.d. Kerksteeg Hoorn, afk. Culemborg);
Marijtje van Haren/ van Haare.
Kinderen ged. RK st. Cyriacus Hoorn:
  1. (Wilhelmina, 9-7-1733, get. Willemijntje van Rekum, ? "kind" begr. 27-10-1734 Gr. kerk middelkerk 195, fl.3:10)
  2. (Dorothea, 28-2-1736, get. Doortje van Haaren alias Doortje van Rekum)
  3. (Dorothea, 26-2-1738, get. Marijtje van Hernen, begr. 4-3-1738 Gr.kerk middelkerk 108, fl.4)
  4. (Theodorus, 12-8-1739, get. Marijtje van Hernen, begr. 8-9-1739 middelkerk 79, fl.4)
  5. Theodorus, 31-3-1741, get. Joanna van Haaren
  6. Richardus, 4-4-1744, get. Cornelia van Haaren

aang. imp. begr. Dirkje Lippes door Sander Lippes (beide Hoorn) 7-9-1739, fl.3

aang. imp. begr. Dirk Lippes door Alexander Lippes (beide Hoorn) 30-12-1745, fl.3

imp. berg. Rijk Lippes 20-6-1747 aang. Geesje Roelofs fl.3 (Richardus?)


(vermoedelijk broer:)

Wilhelmus Lippes, imp. begr. 11-7-1749 Hoorn (aang. Dieuwertje Stam, beide Hoorn, fl.6), begr. 14-7 Gr. Kerk zuidzij 291, fl.8;
otr. 12-4/ geh. 4-5-1721 stadhuis Hoorn (j.m. Randwijk in Gelderland/ j.d. Kerksteeg Hoorn)
Dorothea Stam
Kinderen:
  1. (Poulus Willemsz Lippes, imp.begr. 27-9-1724 aang. Willem Lippes fl.3, begr. 28-9 Gr. Kerk koor 7 fl.3:10)
  2. Wilhelmina, ged. 9-7-1733 RK st. Cyriacus Hoorn, get. Willemijntje van Rekum

W.L. aang. imp. begr. Reijer Poulusz Stam (beide Hoorn) 17-9-1726 fl.3 (verm. zwager)

W.L. aang. imp. begr. Reijnier Lippits (beide Hoorn) 17-4-1728 fl.3 (verm. zoontje)

kind van Willem Lippis, begr. 12-1-1729 Gr. kerk zuidzijde 295 fl.3:10

imp. begr. 23-5-1752 Hoorn Wijntje Lippits, aang. door Dieuwertje Stam (beide Hoorn), fl.3, begr. 24-5 Gr.kerk zuidzij 291 fl.8

Geen opmerkingen:

Een reactie posten